Tin Tức Thị Trường Bất Động Sản Nghệ An Năm 2023, Bất Động Sản Vinh Nghệ An

-

Trang: 1 2 3

TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN
lựa chọn loại bất động sản Chọn toàn bộ Bất đụng sản
function dacap_onchange(xoxuong,capmotvalue){////var conn = new Active

Bạn đang xem: Tin tức thị trường bất động sản nghệ an năm 2023

XObject("ADODB.Connection") ;//server.Map
Path() + var ad
Open
Forward
Only = 0, ad

Xem thêm: Tham khảo các tour du lịch hà tĩnh : trọn bộ kinh nghiệm từ a

Lock
Read
Only = 1;var i=1var capmot = document.get
Element
By
Id(xoxuong);//capmot.options.length=759;var caphai=1;var k=capmotvalue; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==802)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==193)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==219)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==92)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==166)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==198)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==199)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==168)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==209)caphai=caphai+1; if (k==201)caphai=caphai+1; if (k==167)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==177)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==192)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==210)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==214)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==213)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==180)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==216)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==187)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==206)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==164)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==188)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==179)caphai=caphai+1; if (k==215)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==61)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==178)caphai=caphai+1; if (k==205)caphai=caphai+1; if (k==190)caphai=caphai+1; if (k==200)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==174)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==212)caphai=caphai+1; if (k==176)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==88)caphai=caphai+1; if (k==218)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==217)caphai=caphai+1; if (k==182)caphai=caphai+1; if (k==172)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==185)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==90)caphai=caphai+1; if (k==197)caphai=caphai+1; if (k==208)caphai=caphai+1; if (k==171)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==194)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==175)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==207)caphai=caphai+1; if (k==202)caphai=caphai+1; if (k==195)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==181)caphai=caphai+1; if (k==196)caphai=caphai+1; if (k==173)caphai=caphai+1; if (k==184)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==169)caphai=caphai+1; if (k==203)caphai=caphai+1; if (k==62)caphai=caphai+1; if (k==204)caphai=caphai+1; if (k==165)caphai=caphai+1; if (k==60)caphai=caphai+1; if (k==189)caphai=caphai+1; if (k==163)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==170)caphai=caphai+1; if (k==186)caphai=caphai+1; if (k==191)caphai=caphai+1; if (k==211)caphai=caphai+1; if (k==89)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1; if (k==0)caphai=caphai+1;capmot.options.length=caphai;//capmot.options.length=10; if (k==0)capmot.options.text="Yên Bái";capmot.options.value="217";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Vĩnh Phúc";capmot.options.value="216";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Vĩnh Long";capmot.options.value="215";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Tuyên Quang";capmot.options.value="214";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="TT Huế";capmot.options.value="209";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Trường Sa";capmot.options.value="504";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Trà Vinh";capmot.options.value="213";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="TP Thái Nguyên";capmot.options.value="731";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="TP Phan Rang-Tháp Chàm";capmot.options.value="600";i=i+1; if (k==176)capmot.options.text="TP Buôn Mê Thuột";capmot.options.value="335";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Toàn quốc";capmot.options.value="799";i=i+1; if (k==802)capmot.options.text="Toàn quốc";capmot.options.value="800";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Tiền Giang";capmot.options.value="210";i=i+1; if (k==171)capmot.options.text="Thị làng mạc Thủ Dầu Một";capmot.options.value="294";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Thị buôn bản Thái Hòa";capmot.options.value="16";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Thị xã Thái Hòa";capmot.options.value="801";i=i+1; if (k==208)capmot.options.text="Thị làng Tây Ninh";capmot.options.value="714";i=i+1; if (k==199)capmot.options.text="Thị xóm Tam Điệp";capmot.options.value="506";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="Thị buôn bản Sông Công";capmot.options.value="732";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Thị xã Sông Cầu";capmot.options.value="621";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Thị làng Sơn Tây";capmot.options.value="120";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Thị xóm Sầm Sơn";capmot.options.value="50";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Thị buôn bản Sa Đéc";capmot.options.value="408";i=i+1; if (k==205)capmot.options.text="Thị xã Quảng Trị";capmot.options.value="683";i=i+1; if (k==172)capmot.options.text="Thị làng mạc Phước Long";capmot.options.value="301";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Thị thôn Phúc Yên";capmot.options.value="782";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Thị xóm Phú Thọ";capmot.options.value="608";i=i+1; if (k==173)capmot.options.text="Thị xã Phan Thiết";capmot.options.value="312";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Thị buôn bản Ninh Hòa";capmot.options.value="498";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Thị buôn bản Nghĩa Lộ";capmot.options.value="791";i=i+1; if (k==187)capmot.options.text="Thị xã ngã Bảy";capmot.options.value="480";i=i+1; if (k==177)capmot.options.text="Thị làng mạc Mường Lay";capmot.options.value="364";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Thị thôn Long Khánh";capmot.options.value="366";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Thị làng Lai Châu";capmot.options.value="537";i=i+1; if (k==173)capmot.options.text="Thị xã La
Gi";capmot.options.value="313";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Thị xã hương thơm Thủy";capmot.options.value="759";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Thị buôn bản Hồng Ngự";capmot.options.value="409";i=i+1; if (k==61)capmot.options.text="Thị làng Hồng Lĩnh";capmot.options.value="32";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Thị buôn bản Hà Tiên";capmot.options.value="514";i=i+1; if (k==212)capmot.options.text="Thị xã gò Công";capmot.options.value="742";i=i+1; if (k==214)capmot.options.text="Thị xóm Gia Nghĩa";capmot.options.value="356";i=i+1; if (k==172)capmot.options.text="Thị buôn bản Đồng Xoài";capmot.options.value="302";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Thị xã cửa Lò";capmot.options.value="3";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Thị thôn Châu Đốc";capmot.options.value="235";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Thị xóm Cao Bằng";capmot.options.value="394";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Thị làng mạc Cẩm Phả";capmot.options.value="671";i=i+1; if (k==176)capmot.options.text="Thị thôn Buôn Hồ";capmot.options.value="342";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Thị thôn Bỉm Sơn";capmot.options.value="34";i=i+1; if (k==169)capmot.options.text="Thị buôn bản Bến Tre";capmot.options.value="275";i=i+1; if (k==167)capmot.options.text="Thị xã bội bạc Liêu";capmot.options.value="259";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Thị làng mạc Bắc Giang";capmot.options.value="245";i=i+1; if (k==165)capmot.options.text="Thị làng mạc Bắc Cạn";capmot.options.value="252";i=i+1; if (k==164)capmot.options.text="Thị làng mạc Bà Rịa";capmot.options.value="321";i=i+1; if (k==180)capmot.options.text="Thị thôn Ayun Pa";capmot.options.value="421";i=i+1; if (k==180)capmot.options.text="Thị xóm An Khê";capmot.options.value="420";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Thành phố lặng Bái";capmot.options.value="790";i=i+1; if (k==164)capmot.options.text="Thành phố Vũng Tàu";capmot.options.value="320";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Thành phố Vĩnh Yên";capmot.options.value="781";i=i+1; if (k==217)capmot.options.text="Thành phố Vĩnh Long";capmot.options.value="773";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Thành phố Vinh";capmot.options.value="19";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Thành phố Việt Trì";capmot.options.value="607";i=i+1; if (k==187)capmot.options.text="Thành phố Vị Thanh";capmot.options.value="479";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Thành phố Uông Bí";capmot.options.value="670";i=i+1; if (k==216)capmot.options.text="Thành phố Tuyên Quang";capmot.options.value="766";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Thành phố tuy Hòa";capmot.options.value="620";i=i+1; if (k==215)capmot.options.text="Thành phố Trà Vinh";capmot.options.value="750";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Thành phố Thanh Hóa";capmot.options.value="59";i=i+1; if (k==209)capmot.options.text="Thành phố Thái Bình";capmot.options.value="723";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Thành phố Tân An";capmot.options.value="576";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Thành phố Tam Kỳ";capmot.options.value="636";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Thành phố tô La";capmot.options.value="703";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Thành phố Sóc Trăng";capmot.options.value="692";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Thành phố Rạch Giá";capmot.options.value="513";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Thành phố Quy Nhơn";capmot.options.value="285";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Thành phố Quảng Ngãi";capmot.options.value="654";i=i+1; if (k==180)capmot.options.text="Thành phố Pleiku";capmot.options.value="419";i=i+1; if (k==182)capmot.options.text="Thành phố bao phủ Lý";capmot.options.value="458";i=i+1; if (k==199)capmot.options.text="Thành phố Ninh Bình";capmot.options.value="505";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Thành phố Nha Trang";capmot.options.value="496";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Thành phố phái nam Định";capmot.options.value="590";i=i+1; if (k==212)capmot.options.text="Thành phố Mỹ Tho";capmot.options.value="740";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Thành phố Móng Cái";capmot.options.value="669";i=i+1; if (k==196)capmot.options.text="Thành phố Lào Cai";capmot.options.value="567";i=i+1; if (k==195)capmot.options.text="Thành phố lạng ta Sơn";capmot.options.value="556";i=i+1; if (k==192)capmot.options.text="Thành phố Kon Tum";capmot.options.value="528";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Thành phố Hưng Yên";capmot.options.value="486";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Thành phố Huế";capmot.options.value="758";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Thành phố Hội An";capmot.options.value="637";i=i+1; if (k==188)capmot.options.text="Thành phố Hòa Bình";capmot.options.value="447";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Thành phố Hải Dương";capmot.options.value="333";i=i+1; if (k==61)capmot.options.text="Thành phố Hà Tĩnh";capmot.options.value="31";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Thành phố Hạ Long";capmot.options.value="668";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Thành phố Hà Giang";capmot.options.value="436";i=i+1; if (k==88)capmot.options.text="Thành phố Đồng Hới";capmot.options.value="629";i=i+1; if (k==205)capmot.options.text="Thành phố Đông Hà";capmot.options.value="682";i=i+1; if (k==177)capmot.options.text="Thành phố Điện Biên Phủ";capmot.options.value="363";i=i+1; if (k==194)capmot.options.text="Thành phố Đà Lạt";capmot.options.value="544";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Thành phố Cao Lãnh";capmot.options.value="407";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Thành phố Cam Ranh";capmot.options.value="497";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Thành phố Cà Mau";capmot.options.value="376";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Thành phố Biên Hoà";capmot.options.value="365";i=i+1; if (k==194)capmot.options.text="Thành phố Bảo Lộc";capmot.options.value="545";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Thành phố Bắc Ninh";capmot.options.value="267";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Thanh Hóa";capmot.options.value="62";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Thái Nguyên";capmot.options.value="208";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Thái Bình";capmot.options.value="207";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Tây Ninh";capmot.options.value="206";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Sơn La";capmot.options.value="205";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Sóc Trăng";capmot.options.value="204";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Quảng Trị";capmot.options.value="203";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Quảng Ninh";capmot.options.value="202";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Quảng Ngãi";capmot.options.value="201";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Quảng Nam";capmot.options.value="200";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Quảng Bình";capmot.options.value="88";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Thủ Đức";capmot.options.value="156";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Quận Thốt Nốt";capmot.options.value="389";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Thanh Xuân";capmot.options.value="119";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận Thanh Khê";capmot.options.value="222";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Tây Hồ";capmot.options.value="118";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Tân Phú";capmot.options.value="155";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Tân Bình";capmot.options.value="154";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận sơn Trà";capmot.options.value="221";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Phú Nhuận";capmot.options.value="153";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Quận Ô Môn";capmot.options.value="388";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Quận Ninh Kiều";capmot.options.value="385";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận tử vi ngũ hành Sơn";capmot.options.value="220";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Ngô Quyền";capmot.options.value="469";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Long Biên";capmot.options.value="117";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận Liên Chiểu";capmot.options.value="219";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Lê Chân";capmot.options.value="470";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận kiến An";capmot.options.value="467";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Hồng Bàng";capmot.options.value="468";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Hoàng Mai";capmot.options.value="116";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận hoàn Kiếm";capmot.options.value="115";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận Hải Châu";capmot.options.value="218";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận hai Bà Trưng";capmot.options.value="114";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Hải An";capmot.options.value="466";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Hà Đông";capmot.options.value="113";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận đụn Vấp";capmot.options.value="152";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Dương Kinh";capmot.options.value="464";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận Đống Đa";capmot.options.value="112";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Quận Đồ Sơn";capmot.options.value="465";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận cầu Giấy";capmot.options.value="111";i=i+1; if (k==92)capmot.options.text="Quận Cẩm Lệ";capmot.options.value="91";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Quận dòng Răng";capmot.options.value="387";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Quận Bình Thủy";capmot.options.value="386";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Bình Thạnh";capmot.options.value="151";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận Bình Tân";capmot.options.value="150";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Quận bố Đình";capmot.options.value="110";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 9";capmot.options.value="146";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 8";capmot.options.value="145";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 7";capmot.options.value="144";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 6";capmot.options.value="143";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 5";capmot.options.value="142";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 4";capmot.options.value="141";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 3";capmot.options.value="140";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 2";capmot.options.value="139";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 12";capmot.options.value="149";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 11";capmot.options.value="148";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 10";capmot.options.value="147";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Quận 1";capmot.options.value="138";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Phú Yên";capmot.options.value="199";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Phú Thọ";capmot.options.value="198";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Ninh Thuận";capmot.options.value="182";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Ninh Bình";capmot.options.value="197";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Nghệ An";capmot.options.value="60";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Nam Định";capmot.options.value="196";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Long An";capmot.options.value="195";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Lào Cai";capmot.options.value="194";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Lạng Sơn";capmot.options.value="193";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Lâm Đồng";capmot.options.value="192";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Lai Châu";capmot.options.value="191";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Kon Tum";capmot.options.value="190";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Kiên Giang";capmot.options.value="189";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Khánh Vĩnh";capmot.options.value="502";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Khánh Sơn";capmot.options.value="503";i=i+1; if (k==0)capmot.options.text="Khánh Hòa";capmot.options.value="188";i=i+1; if (k==188)capmot.options.text="Huyện yên Thủy";capmot.options.value="457";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Huyện yên ổn Thế";capmot.options.value="244";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện yên ổn Thành";capmot.options.value="20";i=i+1; if (k==216)capmot.options.text="Huyện lặng Sơn";capmot.options.value="771";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Huyện yên Phong";capmot.options.value="266";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện lặng Mỹ";capmot.options.value="495";i=i+1; if (k==199)capmot.options.text="Huyện yên Mô";capmot.options.value="512";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện lặng Minh";capmot.options.value="446";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện im Lập";capmot.options.value="619";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Huyện yên Lạc";capmot.options.value="789";i=i+1; if (k==199)capmot.options.text="Huyện lặng Khánh";capmot.options.value="511";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Huyện yên ổn Hưng";capmot.options.value="681";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Huyện lặng Dũng";capmot.options.value="243";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện im Định";capmot.options.value="58";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện yên Châu";capmot.options.value="711";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện lặng Bình";capmot.options.value="798";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Ý Yên";capmot.options.value="599";i=i+1; if (k==164)capmot.options.text="Huyện Xuyên Mộc";capmot.options.value="319";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Xuân Trường";capmot.options.value="598";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Xuân Lộc";capmot.options.value="373";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện Xín Mần";capmot.options.value="445";i=i+1; if (k==217)capmot.options.text="Huyện Vũng Liêm";capmot.options.value="780";i=i+1; if (k==209)capmot.options.text="Huyện Vũ Thư";capmot.options.value="730";i=i+1; if (k==61)capmot.options.text="Huyện Vũ Quang";capmot.options.value="30";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Vụ Bản";capmot.options.value="597";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="Huyện Võ Nhai";capmot.options.value="739";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Tường";capmot.options.value="788";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Thuận";capmot.options.value="525";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Thạnh";capmot.options.value="393";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Thạnh";capmot.options.value="286";i=i+1; if (k==167)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Long";capmot.options.value="257";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Lộc";capmot.options.value="57";i=i+1; if (k==205)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Linh";capmot.options.value="691";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Hưng";capmot.options.value="589";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Cửu";capmot.options.value="372";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Châu";capmot.options.value="701";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Huyện Vĩnh Bảo";capmot.options.value="477";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Huyện Việt Yên";capmot.options.value="242";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện Vị Xuyên";capmot.options.value="444";i=i+1; if (k==187)capmot.options.text="Huyện Vị Thủy";capmot.options.value="485";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện Văn Yên";capmot.options.value="797";i=i+1; if (k==195)capmot.options.text="Huyện Văn Quan";capmot.options.value="559";i=i+1; if (k==190)capmot.options.text="Huyện Vạn Ninh";capmot.options.value="499";i=i+1; if (k==195)capmot.options.text="Huyện Văn Lãng";capmot.options.value="558";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện Văn Lâm";capmot.options.value="494";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện Văn Giang";capmot.options.value="493";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Huyện Vân Đồn";capmot.options.value="680";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện Văn Chấn";capmot.options.value="796";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện Vân Canh";capmot.options.value="284";i=i+1; if (k==196)capmot.options.text="Huyện Văn Bàn";capmot.options.value="575";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Ứng Hòa";capmot.options.value="137";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Huyện U Minh Thượng";capmot.options.value="526";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện U Minh";capmot.options.value="381";i=i+1; if (k==88)capmot.options.text="Huyện Tuyên Hóa";capmot.options.value="635";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện tuy Phước";capmot.options.value="283";i=i+1; if (k==173)capmot.options.text="Huyện tuy Phong";capmot.options.value="310";i=i+1; if (k==214)capmot.options.text="Huyện tuy Đức";capmot.options.value="355";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Huyện tuy An";capmot.options.value="628";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Tương Dương";capmot.options.value="18";i=i+1; if (k==177)capmot.options.text="Huyện Tuần Giáo";capmot.options.value="362";i=i+1; if (k==177)capmot.options.text="Huyện Tủa Chùa";capmot.options.value="361";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Huyện từ Sơn";capmot.options.value="265";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện tư Nghĩa";capmot.options.value="666";i=i+1; if (k==192)capmot.options.text="Huyện Tu Mơ Rông";capmot.options.value="536";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện trường đoản cú Liêm";capmot.options.value="136";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Huyện Tứ Kỳ";capmot.options.value="332";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Trùng Khánh";capmot.options.value="406";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Trực Ninh";capmot.options.value="596";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Triệu Sơn";capmot.options.value="56";i=i+1; if (k==205)capmot.options.text="Huyện Triệu Phong";capmot.options.value="690";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Huyện Trí Tôn";capmot.options.value="233";i=i+1; if (k==195)capmot.options.text="Huyện Tràng Định";capmot.options.value="557";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Trảng Bom";capmot.options.value="375";i=i+1; if (k==208)capmot.options.text="Huyện Trảng Bàng";capmot.options.value="722";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện Trấn Yên";capmot.options.value="794";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện è Văn Thời";capmot.options.value="380";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện è cổ Đề";capmot.options.value="699";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện Trạm Tấu";capmot.options.value="795";i=i+1; if (k==217)capmot.options.text="Huyện Trà Ôn";capmot.options.value="779";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Trà Lĩnh";capmot.options.value="405";i=i+1; if (k==215)capmot.options.text="Huyện Trà Cú";capmot.options.value="756";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện Trà Bồng";capmot.options.value="665";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Tĩnh Gia";capmot.options.value="55";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Huyện Tịnh Biên";capmot.options.value="232";i=i+1; if (k==215)capmot.options.text="Huyện tè Cần";capmot.options.value="753";i=i+1; if (k==204)capmot.options.text="Huyện Tiên Yên";capmot.options.value="679";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Tiên Phước";capmot.options.value="644";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện Tiên Lữ";capmot.options.value="492";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Huyện Tiên Lãng";capmot.options.value="476";i=i+1; if (k==209)capmot.options.text="Huyện tiền Hải";capmot.options.value="729";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Huyện Tiên Du";capmot.options.value="264";i=i+1; if (k==186)capmot.options.text="Huyện Thủy Nguyên";capmot.options.value="478";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện hay Xuân";capmot.options.value="54";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện hay Tín";capmot.options.value="135";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Huyện Thuận Thành";capmot.options.value="263";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="Huyện Thuận Nam";capmot.options.value="606";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Thuận Châu";capmot.options.value="706";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="Huyện Thuận Bắc";capmot.options.value="605";i=i+1; if (k==171)capmot.options.text="Huyện Thuận An";capmot.options.value="292";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Thủ Thừa";capmot.options.value="588";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Thông Nông";capmot.options.value="404";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Thống Nhất";capmot.options.value="371";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Huyện Thới Lai";capmot.options.value="392";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện Thới Bình";capmot.options.value="382";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Huyện Thoại Sơn";capmot.options.value="231";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện lâu Xuân";capmot.options.value="53";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Thiệu Hóa";capmot.options.value="52";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Huyện Tháp Mười";capmot.options.value="418";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện Thạnh Trị";capmot.options.value="700";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Thanh Trì";capmot.options.value="133";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Thanh Thủy";capmot.options.value="618";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Thanh Sơn";capmot.options.value="617";i=i+1; if (k==169)capmot.options.text="Huyện Thạnh Phú";capmot.options.value="274";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Thanh Oai";capmot.options.value="132";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Huyện Thanh Miện";capmot.options.value="331";i=i+1; if (k==182)capmot.options.text="Huyện Thanh Liêm";capmot.options.value="463";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Thạnh Hóa";capmot.options.value="587";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Huyện Thanh Hà";capmot.options.value="330";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Thanh Chương";capmot.options.value="17";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Huyện Thanh Bình";capmot.options.value="417";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Thanh Ba";capmot.options.value="616";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Thăng Bình";capmot.options.value="639";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Than Uyên";capmot.options.value="542";i=i+1; if (k==209)capmot.options.text="Huyện Thái Thụy";capmot.options.value="728";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Thạch Thất";capmot.options.value="134";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Thạch Thành";capmot.options.value="51";i=i+1; if (k==61)capmot.options.text="Huyện Thạch Hà";capmot.options.value="29";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Thạch An";capmot.options.value="403";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện Tây Trà";capmot.options.value="664";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện Tây Sơn";capmot.options.value="282";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Huyện Tây Hòa";capmot.options.value="627";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Tây Giang";capmot.options.value="651";i=i+1; if (k==173)capmot.options.text="Huyện Tánh Linh";capmot.options.value="309";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Huyện Tân Yên";capmot.options.value="241";i=i+1; if (k==171)capmot.options.text="Huyện Tân Uyên";capmot.options.value="291";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Tân Uyên";capmot.options.value="543";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Tân Trụ";capmot.options.value="586";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Tân Thạnh";capmot.options.value="585";i=i+1; if (k==164)capmot.options.text="Huyện Tân Thành";capmot.options.value="318";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Tân Sơn";capmot.options.value="615";i=i+1; if (k==212)capmot.options.text="Huyện Tân Phước";capmot.options.value="747";i=i+1; if (k==212)capmot.options.text="Huyện Tân Phú Đông";capmot.options.value="749";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Tân Phú";capmot.options.value="370";i=i+1; if (k==188)capmot.options.text="Huyện Tân Lạc";capmot.options.value="456";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Tân Kỳ";capmot.options.value="15";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Tân Hưng";capmot.options.value="584";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Huyện Tân Hồng";capmot.options.value="416";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Huyện Tân Hiệp";capmot.options.value="524";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Huyện Tân Châu";capmot.options.value="230";i=i+1; if (k==208)capmot.options.text="Huyện Tân Châu";capmot.options.value="716";i=i+1; if (k==208)capmot.options.text="Huyện Tân Biên";capmot.options.value="715";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Tam Nông";capmot.options.value="614";i=i+1; if (k==179)capmot.options.text="Huyện Tam Nông";capmot.options.value="415";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Tam Đường";capmot.options.value="541";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Huyện Tam Dương";capmot.options.value="786";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Huyện Tam Đảo";capmot.options.value="787";i=i+1; if (k==217)capmot.options.text="Huyện Tam Bình";capmot.options.value="778";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Sốp Cộp";capmot.options.value="713";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Sông Mã";capmot.options.value="710";i=i+1; if (k==218)capmot.options.text="Huyện Sông Lô";capmot.options.value="785";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Huyện Sông Hinh";capmot.options.value="626";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện đánh Tịnh";capmot.options.value="663";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện sơn Tây";capmot.options.value="662";i=i+1; if (k==166)capmot.options.text="Huyện đánh Nông";capmot.options.value="240";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Huyện đánh Hòa";capmot.options.value="625";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện sơn Hà";capmot.options.value="661";i=i+1; if (k==216)capmot.options.text="Huyện đánh Dương";capmot.options.value="770";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Sóc Sơn";capmot.options.value="131";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Sìn Hồ";capmot.options.value="540";i=i+1; if (k==196)capmot.options.text="Huyện mê mệt Ma Cai";capmot.options.value="574";i=i+1; if (k==192)capmot.options.text="Huyện Sa Thầy";capmot.options.value="535";i=i+1; if (k==196)capmot.options.text="Huyện Sa Pa";capmot.options.value="573";i=i+1; if (k==209)capmot.options.text="Huyện Quỳnh Phụ";capmot.options.value="727";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Quỳnh Nhai";capmot.options.value="704";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Quỳnh Lưu";capmot.options.value="14";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Quỳ Hợp";capmot.options.value="13";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Quỳ Châu";capmot.options.value="12";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Quốc Oai";capmot.options.value="130";i=i+1; if (k==168)capmot.options.text="Huyện Quế Võ";capmot.options.value="262";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Quế Sơn";capmot.options.value="653";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Quế Phong";capmot.options.value="11";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Quảng Xương";capmot.options.value="49";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Quảng Uyên";capmot.options.value="402";i=i+1; if (k==88)capmot.options.text="Huyện Quảng Trạch";capmot.options.value="633";i=i+1; if (k==88)capmot.options.text="Huyện Quảng Ninh";capmot.options.value="634";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Huyện Quảng Điền";capmot.options.value="765";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện quang đãng Bình";capmot.options.value="443";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện quan lại Sơn";capmot.options.value="48";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện quan lại Hóa";capmot.options.value="47";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện quản lí Bạ";capmot.options.value="442";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Phước Sơn";capmot.options.value="643";i=i+1; if (k==167)capmot.options.text="Huyện Phước Lợi";capmot.options.value="258";i=i+1; if (k==187)capmot.options.text="Huyện Phụng Hiệp";capmot.options.value="484";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Phúc Thọ";capmot.options.value="129";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Phục Hòa";capmot.options.value="401";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Phù Yên";capmot.options.value="707";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Phú Xuyên";capmot.options.value="128";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Huyện Phú Vang";capmot.options.value="764";i=i+1; if (k==180)capmot.options.text="Huyện Phú Thiện";capmot.options.value="434";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện Phú Tân";capmot.options.value="384";i=i+1; if (k==163)capmot.options.text="Huyện Phú Tân";capmot.options.value="229";i=i+1; if (k==191)capmot.options.text="Huyện Phú Quốc";capmot.options.value="523";i=i+1; if (k==200)capmot.options.text="Huyện Phù Ninh";capmot.options.value="613";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Phú Ninh";capmot.options.value="650";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện Phù Mỹ";capmot.options.value="281";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="Huyện Phú Lương";capmot.options.value="738";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Huyện Phú Lộc";capmot.options.value="763";i=i+1; if (k==201)capmot.options.text="Huyện Phú Hòa";capmot.options.value="624";i=i+1; if (k==171)capmot.options.text="Huyện Phú Giáo";capmot.options.value="290";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện Phù Cừ";capmot.options.value="491";i=i+1; if (k==170)capmot.options.text="Huyện Phù Cát";capmot.options.value="280";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="Huyện Phú Bình";capmot.options.value="737";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Phong Thổ";capmot.options.value="539";i=i+1; if (k==213)capmot.options.text="Huyện Phong Điền";capmot.options.value="390";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Huyện Phong Điền";capmot.options.value="762";i=i+1; if (k==210)capmot.options.text="Huyện Phổ Yên";capmot.options.value="736";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Núi Thành";capmot.options.value="642";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện Nông Sơn";capmot.options.value="646";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Nông Cống";capmot.options.value="46";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="Huyện Ninh Sơn";capmot.options.value="604";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="Huyện Ninh Phước";capmot.options.value="603";i=i+1; if (k==184)capmot.options.text="Huyện Ninh Hải";capmot.options.value="602";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Huyện Ninh Giang";capmot.options.value="329";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Như Thanh";capmot.options.value="44";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Như Sơn";capmot.options.value="45";i=i+1; if (k==178)capmot.options.text="Huyện Nhơn Trạch";capmot.options.value="369";i=i+1; if (k==199)capmot.options.text="Huyện Nho Quan";capmot.options.value="510";i=i+1; if (k==90)capmot.options.text="Huyện đơn vị Bè";capmot.options.value="161";i=i+1; if (k==175)capmot.options.text="Huyện Nguyên Bình";capmot.options.value="400";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Ngọc Lặc";capmot.options.value="43";i=i+1; if (k==192)capmot.options.text="Huyện Ngọc Hồi";capmot.options.value="534";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện Ngọc Hiển";capmot.options.value="378";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Nghĩa Hưng";capmot.options.value="595";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện Nghĩa Hành";capmot.options.value="660";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Nghĩa Đàn";capmot.options.value="10";i=i+1; if (k==61)capmot.options.text="Huyện Nghi Xuân";capmot.options.value="28";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện Nghi Lộc";capmot.options.value="9";i=i+1; if (k==165)capmot.options.text="Huyện Ngân Sơn";capmot.options.value="251";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Nga Sơn";capmot.options.value="42";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện vấp ngã Năm";capmot.options.value="698";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện phái nam Trực";capmot.options.value="594";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện nam Trà My";capmot.options.value="641";i=i+1; if (k==185)capmot.options.text="Huyện nam Sách";capmot.options.value="328";i=i+1; if (k==202)capmot.options.text="Huyện phái nam Giang";capmot.options.value="648";i=i+1; if (k==211)capmot.options.text="Huyện nam giới Đông";capmot.options.value="761";i=i+1; if (k==60)capmot.options.text="Huyện nam Đàn";capmot.options.value="8";i=i+1; if (k==174)capmot.options.text="Huyện Năm Căn";capmot.options.value="383";i=i+1; if (k==165)capmot.options.text="Huyện na Rì";capmot.options.value="250";i=i+1; if (k==216)capmot.options.text="Huyện na Hang";capmot.options.value="769";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện Mỹ Xuyên";capmot.options.value="697";i=i+1; if (k==206)capmot.options.text="Huyện Mỹ Tú";capmot.options.value="696";i=i+1; if (k==198)capmot.options.text="Huyện Mỹ Lộc";capmot.options.value="593";i=i+1; if (k==189)capmot.options.text="Huyện Mỹ Hào";capmot.options.value="490";i=i+1; if (k==193)capmot.options.text="Huyện Mường Tè";capmot.options.value="538";i=i+1; if (k==177)capmot.options.text="Huyện Mường Nhé";capmot.options.value="360";i=i+1; if (k==62)capmot.options.text="Huyện Mường Lát";capmot.options.value="41";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Mường La";capmot.options.value="705";i=i+1; if (k==196)capmot.options.text="Huyện Mường Khương";capmot.options.value="572";i=i+1; if (k==214)capmot.options.text="Huyện Mường Ảng";capmot.options.value="359";i=i+1; if (k==173)capmot.options.text="Huyện Mũi Né";capmot.options.value="311";i=i+1; if (k==219)capmot.options.text="Huyện Mù Cang Chải";capmot.options.value="793";i=i+1; if (k==197)capmot.options.text="Huyện Mộc Hóa";capmot.options.value="583";i=i+1; if (k==207)capmot.options.text="Huyện Mộc Châu";capmot.options.value="712";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện mộ Đức";capmot.options.value="659";i=i+1; if (k==169)capmot.options.text="Huyện Mỏ Cày";capmot.options.value="273";i=i+1; if (k==203)capmot.options.text="Huyện Minh Long";capmot.options.value="658";i=i+1; if (k==88)capmot.options.text="Huyện Minh Hóa";capmot.options.value="631";i=i+1; if (k==181)capmot.options.text="Huyện Mèo Vạc";capmot.options.value="441";i=i+1; if (k==89)capmot.options.text="Huyện Mê Linh";capmot.options.value="127";i=i+1; if (k==176)capmot.options.text="Huyện MDrăk";capmot.options.value="348";i=i+1; if (k==180)capmot.options.text="Huyện sở hữu Yang";capmot.options.value="433";i=i+1; if (k==217)capmot.options.text="Huyện có Thít";capmot.options.value="777";i=i+1; if (k==207){capmot.options.text="Huyện Mai S