Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Câu chất vấn

Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Bạn đang xem: Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Câu 1:

 • A develop 
 • B adjective 
 • C generous 
 • D popular 

Lời giải chi tiết:

develop /dɪˈveləp/

adjective /ˈædʒɪktɪv/

generous /ˈdʒenərəs/

popular /ˈpɒpjələ(r)/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn A


Câu 2:

 • A beautiful 
 • B important 
 • C delicious 
 • D exciting 

Lời giải chi tiết:

beautiful /ˈbjuːtɪfl/

important /ɪmˈpɔːtnt/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn A


Câu 3:

 • A element
 • B regular 
 • C believing 
 • D policy 

Lời giải chi tiết:

element /ˈelɪmənt/

regular /ˈreɡjələ(r)/

believing /bɪˈliːvɪŋ/

policy /ˈpɒləsi/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn C


Câu 4:

 • A punctual 
 • B tolerant 
 • C utterance 
 • D occurrence 

Lời giải chi tiết:

punctual /ˈpʌŋktʃuəl/

tolerant /ˈtɒlərənt/

utterance /ˈʌtərəns/

occurrence /əˈkʌrəns/

Câu D trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn D


Câu 5:

 • A expensive      
 • B sensitive                
 • C negative                
 • D sociable 

Lời giải chi tiết:

expensive /ɪkˈspensɪv/

sensitive /ˈsensətɪv/

negative /ˈneɡətɪv/

sociable /ˈsəʊʃəbl/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn A


Câu 6:

 • A attractive 
 • B perception 
 • C cultural 
 • D expensive 

Lời giải chi tiết:

attractive /əˈtræktɪv/

perception /pəˈsepʃn/

cultural /ˈkʌltʃərəl/

expensive /ɪkˈspensɪv/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn C


Câu 7:

 • A chocolate 
 • B structural             
 • C important             
 • D national 

Lời giải chi tiết:

chocolate /ˈtʃɒklət/

structural /ˈstrʌktʃərəl/

important /ɪmˈpɔːtnt/

national /ˈnæʃnəl/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1=>Chọn C


Câu 8:

 • A cinema
 • B position 
 • C family 
 • D popular 

Lời giải chi tiết:

cinema /ˈsɪnəmə/

position /pəˈzɪʃn/

family /ˈfæməli/

popular /ˈpɒpjələ(r)/

Câu B trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn B


Câu 9:

 • A natural
 • B department           
 • C exception             
 • D attentive 

Lời giải chi tiết:

natural /ˈnætʃrəl/

department /dɪˈpɑːtmənt/

exception /ɪkˈsepʃn/

attentive /əˈtentɪv/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn A


Câu 10:

 • A expertise        
 • B cinema                   
 • C recipe                    
 • D similar 

Lời giải chi tiết:

expertise /ˌekspɜːˈtiːz/

cinema /ˈsɪnəmə/

recipe /ˈresəpi/

similar /ˈsɪmələ(r)/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 3 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn A

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng


Câu 11:

 • A government   
 • B musician               
 • C disgusting                         
 • D exhausting 

Lời giải chi tiết:

government /ˈɡʌvənmənt/

musician /mjuˈzɪʃn/

disgusting /dɪsˈɡʌstɪŋ/

exhausting /ɪɡˈzɔːstɪŋ/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn A


Câu 12:

 • A engineer 
 • B corporate 
 • C difficult 
 • D different 

Lời giải chi tiết:

engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

corporate /ˈkɔːpərət/

difficult /ˈdɪfɪkəlt/

different /ˈdɪfrənt/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 3 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn A


Câu 13:

 • A popular 
 • B position
 • C horrible 
 • D positive 

Lời giải chi tiết:

popular /ˈpɒpjələ(r)/

position /pəˈzɪʃn/

horrible /ˈhɒrəbl/

positive /ˈpɒzətɪv/

Câu B trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn B


Câu 14:

 • A permission 
 • B computer 
 • C million 
 • D perfection 

Lời giải chi tiết:

permission /pəˈmɪʃn/

computer /kəmˈpjuːtə(r)/

million /ˈmɪljən/

perfection /pəˈfekʃn/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn C


Câu 15:

 • A scholarship    
 • B negative                
 • C develop                 
 • D purposeful 

Lời giải chi tiết:

scholarship /ˈskɒləʃɪp/

negative /ˈneɡətɪv/

develop /dɪˈveləp/

purposeful /ˈpɜːpəsfl/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn C


Câu 16:

 • A document 
 • B comedian 
 • C perspective 
 • D location 

Lời giải chi tiết:

document /ˈdɒkjumənt/

comedian /kəˈmiːdiən/

perspective /pəˈspektɪv/

location /ləʊˈkeɪʃn/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn A


Câu 17:

 • A different         
 • B regular                   
 • C achieving             
 • D property 

Lời giải chi tiết:

different /ˈdɪfrənt/

regular /ˈreɡjələ(r)/

achieving /əˈtʃiːvɪŋ/

property /ˈprɒpəti/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 2 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 1

=>Chọn C


Câu 18:

 • A politics           
 • B deposit                  
 • C conception            
 • D occasion 

Lời giải chi tiết:

politics /ˈpɒlətɪks/

deposit /dɪˈpɒzɪt/

conception /kənˈsepʃn/

occasion /əˈkeɪʒn/

Câu A trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn A


Câu 19:

 • A offensive 
 • B delicious 
 • C dangerous 
 • D religious 

Lời giải chi tiết:

offensive /əˈfensɪv/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

religious /rɪˈlɪdʒəs/

Câu C trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn C


Câu 20:

 • A successful      
 • B interest                  
 • C arrangement         
 • D disaster 

Lời giải chi tiết:

successful /səkˈsesfl/

interest /ˈɪntrəst/

arrangement /əˈreɪndʒmənt/

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

Câu B trọng âm chủ yếu rớt vào âm tiết 1 những đáp án còn sót lại rớt vào âm tiết 2

=>Chọn B


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới nhất - Xem ngay