HÌNH TRÒN - ĐƯỜNG TRÒN - CHU VI HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5

A. Kiến thức cần thiết nhớ

Muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d x 3,14

Bạn đang xem: HÌNH TRÒN - ĐƯỜNG TRÒN - CHU VI HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5

Hoặc ham muốn tính chu vi của hình trụ tao lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

C = r x 2 x 3,14

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn với 2 lần bán kính d:

a) d = 0,5cm           b) d = 2,2dm 

Hướng dẫn:

a) Chu vi hình trụ là: C = d x 3,14 = 0,5 x 3,14 = 1,57 (cm\(^2\))

b) Chu vi hình trụ là: C = d x 3,14 = 2,2 x 3,14 = 6,908 (dm\(^2\))

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn với nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm           b) r = 6,5dm

Hướng dẫn:

a) Chu vi hình trụ là: C = r x 2 x 3,14 = 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm\(^2\))

b) Chu vi hình trụ là: C = r x 2 x 3,14 = 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm\(^2\))

Ví dụ 3: Một bánh xe pháo xe hơi với 2 lần bán kính là 0,77m. Tính chu vi của bánh xe pháo ê.

Hướng dẫn:

Chu vi của bánh xe pháo ê là: 0,77 x 3,14 = 2,4178 (m\(^2\))

Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

Đáp số: 2,4178 m\(^2\).

Ví dụ 4: Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi C = 15,7m.

Hướng dẫn:

Đường kính hình trụ là: 15,7 : 3,14 = 5 (m)

Ví dụ 5: Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi C = 18,84dm.

Hướng dẫn: 

Bán kính hình trụ là: 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Vẽ hình trụ có:

a) Bán kính 3cm.

b) Đường kính 5cm.

Bài 2. Cho đoạn trực tiếp AB = 6cm. Vẽ hình trụ tâm A nửa đường kính 2cm, hình trụ tâm B nửa đường kính 4cm.

Bài 3. Tính chu vi hình tròn với 2 lần bán kính d = \(4 \over 3\)m.

Bài 4. Tính chu vi hình tròn với nửa đường kính r = \(1 \over 3\)dm.

Bài 5. Tính 2 lần bán kính hình trụ với chu vi 50,24cm.

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 6. Tính nửa đường kính hình trụ với chu vi 18,84dm.

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 19 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên beyeu.edu.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 19