Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài tập tổng hợp có đáp án

Cấu trúc suggest lớp 9 là phần ngữ pháp cần thiết nhập lịch trình học tập giờ Anh trung học cơ sở. Đây là kiến thức và kỹ năng nền tảng canh ty học viên sẵn sàng cho tới những bậc học tập cao hơn nữa. Vì vậy, hãy nằm trong VUS ôn tập luyện những cấu trúc suggest lớp 9 nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Suggest là gì nhập giờ Anh?

Trong cấu hình suggest lớp 9 thì “suggest” Có nghĩa là khêu gợi ý, ý kiến đề nghị, hoặc chỉ ra rằng một chủ kiến hoặc ý tưởng phát minh khả thi đua. Đây là 1 trong những động kể từ thông thường được dùng nhằm trình diễn chủ kiến, một plan hoặc một hành vi nhằm người không giống kiểm tra. 

Bạn đang xem: Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài tập tổng hợp có đáp án

Ví dụ:

 • She suggested going đồ sộ the movies tonight. (Cô ấy khêu gợi ý cút coi phim tối nay)
 • The professor suggested that we should review the material before the exam. (Giáo sư ý kiến đề nghị tất cả chúng ta nên xem xét lại tư liệu trước kỳ thi)
 • The committee suggested a budget increase for the project. (Ủy ban ý kiến đề nghị tăng nguồn lực vốn cho tới dự án)
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

Tìm hiểu về cấu trúc suggest lớp 9 nhập giờ Anh

Cấu trúc suggest + V-ing

Cấu trúc này dùng để làm ý kiến đề nghị nằm trong thực hiện một việc gì cơ. Đối với cấu hình này thì bộ phận theo dõi sau suggest luôn luôn cần ở dạng “V-ing” hoặc danh động kể từ và vô cùng ko dùng động kể từ ở dạng “to + Verb”

S + suggest + V-ing

Ví dụ:

 • He suggested watching a movie tonight. (Anh ấy ý kiến đề nghị coi phim tối nay)
 • They suggested going swimming at the beach this weekend. (Họ ý kiến đề nghị cút bơi lội bên trên bãi tắm biển nhập vào ngày cuối tuần này)
 • He suggested wearing a jacket because it’s quite cold outside. (Anh ấy ý kiến đề nghị khoác áo khoác bên ngoài vì thế ngoài thiên nhiên khá lạnh)

Cấu trúc suggest + that – clause

Cấu trúc suggest này dùng để làm khuyến nghị người không giống nên làm những gì. Tuy nhiên, so với cấu hình này thì rất cần phải chú ý một vài ba điều sau:

 • Động kể từ của mệnh đề hâu phương “suggest” cần luôn luôn ở dạng nguyên vẹn thể.
 • Nếu động kể từ “suggest” được sử dụng ở thì quá khứ đơn thì động kể từ ở mệnh đề hâu phương rất cần phải tăng “should” nhập trước động kể từ.

S + suggest + that + S + (should) + Vo

Ví dụ:

 • She suggests that he study harder for the upcoming exams. (Cô ấy ý kiến đề nghị anh ấy học tập chịu khó rộng lớn cho những kỳ thi đua chuẩn bị tới)
 • They suggested that she should see a doctor about her cough. (Họ ý kiến đề nghị cô ấy nên cút bác bỏ sĩ nhằm đánh giá về cơn ho của mình)
 • The teacher suggests that the students complete the assignment by the over of the week. (Giáo viên ý kiến đề nghị học viên triển khai xong bài bác tập luyện trước cuối tuần)

Cấu trúc suggest + noun/noun phrase

Đây cũng chính là cấu hình dùng để làm khuyến nghị hoặc khêu gợi ý cho tới ai cơ nên làm những gì.

S + suggest + noun/noun phrase + đồ sộ somebody

Ví dụ:

 • I suggested a unique gift idea đồ sộ my sister for her husband’s birthday. (Tôi vẫn khuyến nghị một ý tưởng phát minh đá quý tặng lạ mắt cho tới chị tôi nhân ngày sinh nhật ông xã cô ấy)
 • The teacher suggested a helpful website đồ sộ the students. (Giáo viên vẫn khuyến nghị một trang web hữu ích cho tới học tập sinh)
 • I suggested a new restaurant đồ sộ my parents for their anniversary celebration. (Tôi vẫn khêu gợi ý cho tới phụ huynh một quán ăn mới mẻ nhân ngày kỷ niệm ngày cưới của họ)

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ tài năng mượt hơn hẳn tạo thành mái ấm điều khiển trẻ con sau này tại:Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Cấu trúc suggest + Wh question word

Đối với cấu hình này, “suggest” được dùng để làm khêu gợi ý thực hiện một điều gì cơ thế nào, thực hiện ở đâu và thông thường sử dụng những kể từ nhằm căn vặn như “what, when, where, who, how” tất nhiên sau “suggest”.

S + suggest + Wh question word

Ví dụ:

 • Can you suggest what we should bởi đồ sộ improve customer satisfaction levels? (Bạn rất có thể khuyến nghị những gì tất cả chúng ta nên thực hiện nhằm nâng cấp cường độ ưng ý của người sử dụng không?)
 • Can you suggest where đồ sộ have the best local cuisine in this village? (Bạn rất có thể khêu gợi ý điểm nào là sở hữu thức ăn khu vực tốt nhất ở ngôi xã này không?)
 • Could you suggest how we can manage our time more efficiently đồ sộ complete tasks on schedule? (Bạn rất có thể khêu gợi ý phương pháp để tất cả chúng ta vận hành thời hạn hiệu suất cao rộng lớn để sở hữu thể·hoàn trở nên trọng trách trúng tiến trình không?)
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

Một số bài bác tập luyện phần mềm về cấu trúc suggest lớp 9

Bài tập luyện cấu trúc suggest lớp 9 – Dạng 1

 1. I suggest (collect) __________  newspapers and magazines.
 2. I suggest that you (work) __________ greater on your skill.
 3. I suggest (collect) __________ unused notebooks.
 4. I suggest that you (listen) __________ đồ sộ French Programmes on the mạng internet or on TV.
 5. I suggest (organize) __________ a concert đồ sộ raise money.
 6. I suggest that Lan (practice) __________ writing English sentences.
 7. I suggest (play) __________  volleyball after school.
 8. I suggest that you (use) __________ English with parents at trang chính.
 9. I suggest (take) _________ a bus trang chính.
 10. I suggest that you (practice) __________ listening đồ sộ English lessons on TV.
 11. I suggest (help) __________ poor families.
 12. I suggest that you (join) __________ English speaking contest.
 13. I suggest (give) __________ presents đồ sộ poor children.
 14. I suggest that you (have) __________ a good English book.
 15. She suggests (help) _________ poor children.

Đáp án:

1collecting 
2work 
3colleting
4listen 
5organizing 
6practice
7playing 
8use 
9taking
10practice 
11helping 
12join
13giving 
14have 
15helping
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

Bài tập luyện cấu trúc suggest lớp 9 – Dạng 2

Yêu cầu: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Our teacher suggested we _____ harder đồ sộ pass the English Contest.

A. studies

B. study 

C. studying

2. The professor suggested he _____ the research before July.

A. summit   

B. summiting   

C. summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. being    

B. be    

C. is

4. Nam suggests they _____ a meeting every week.

A. should have   

B. have   

C. Both are correct

5. The teacher suggested that they _____ a Zalo group.

A. have   

B. has   

C. having

6. Her parents suggest he _____ married as soon as possible.

A. get   

B. gets   

C. got

7. We have suggested _____ đồ sộ England for this summer vacation.

A. going   

B. go    

C. should go

8. My older sister suggests that I _____ tennis đồ sộ have good health.

A. should play   

B. playing   

C. plays

9. We suggest _____ a expressed đoạn phim đồ sộ our grandmother.

A. send   

B. sending

Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

C. sent

10. I suggested that we _____ Lan đồ sộ the các buổi party.

A. should invite

B. invite 

C. Both are correct

11. It’s sánh cold outside. We suggest _____ the window.

A. should close

B. close 

C. closing

12. My mom suggests that I _____ for some jobs đồ sộ earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Lan has suggested _____ đồ sộ the park for a walk.

 A. went 

 B. goes  

 C. going

14. The government suggests _____ by xe đạp đồ sộ reduce the environmental pollution.

A. travel 

B. traveling

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more fruit and vegetables.

 A. should eat 

 B. eating

C. ate

Đáp án:

12345678910
BAACAAAABC
1112131415
CACBA

Bài tập luyện cấu trúc suggest lớp 9 – Dạng 3

Yêu cầu: Viết lại câu

1. Why don’t you ask him yourself?

→ I suggest _______________________________________

2. “Why don’t you put a better lock on the safe, Lan?” said Nam

→ Nam suggested _________________________________

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” she asked.

→ She suggested ___________________________________

4. Why don’t you meet Mr. Bean đồ sộ discuss the pay offer?

→ I suggest _______________________________________

5. “You’d better go đồ sộ the hospital if you’ve got a pain in your back, Linda.” Tom said.

→ Tom suggested _________________________________

6. The nurse advised bu đồ sộ rest.

→ The nurse suggested _____________________________

7. “Let’s go for a walk in the park,” said Nam.

→ Nam suggested ________________________________

8. “I’d take a bus if I were you,” said Palm.

→ Palm suggested __________________________________

9. Somebody has suggested removing income tax.

→ It has been suggested ______________________________

Đáp án:

1I suggest you (should) ask him yourself.
2Nam suggested (that) Lan put a better lock on the safe.
3She suggested I put my luggage under the seat.
4I suggest you meet Mr. Bean đồ sộ discuss the pay offer.
5Tom suggested Linda go đồ sộ the hospital if she had got a pain in her back.
6The nurse suggested I should rest.
7Nam suggested that we go for a walk in the park.
8Palm suggested I (should) take a bus.
9It has been suggested that income tax be removed.
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

Học giờ Anh trải qua những chủ thể thú vị nằm trong Young Leaders

Anh ngữ thiếu hụt niên Young Leaders, tiếng Anh THCS dành cho những em học tập viên có tính tuổi tác kể từ 11 – 15. Khóa học tập thích hợp cho những đối tượng người sử dụng như sau:

 • Muốn nâng cấp nhất quán hoặc 1 trong các 4 tài năng nghe – thưa – hiểu – ghi chép. 
 • Đam mải với giờ Anh, ham muốn dùng ngữ điệu này như giờ u đẻ thứ hai.
 • Mong ham muốn được hỗ trợ, trở nên tân tiến tăng kiến thức và kỹ năng giờ Anh trung học cơ sở.
 • Xây dựng kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho tới quy trình fake cấp cho hoặc du học tập. 
 • Các các bạn sở hữu ước muốn nâng lên kiến thức và kỹ năng nhằm nhập cuộc những cuộc thi đua học tập thuật quốc tế lấy những chứng từ KET, PET, IELTS

 Khóa học tập khẳng định về thành phẩm Output đầu ra của học tập viên 

 • Kiến thức: Học viên nắm rõ kiến thức và kỹ năng Anh ngữ (từ vựng, ngữ pháp), trở nên tân tiến trọn vẹn 4 tài năng nghe, thưa, hiểu, ghi chép. Sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu chất lượng tốt lịch trình học tập ở cấp cho trung học cơ sở, không phải lo ngại kinh những kỳ thi đua fake cấp cho.
 • Chứng chỉ: Hệ thống bài bác tập luyện được xây đắp chuẩn chỉnh sườn Cambridge sẽ hỗ trợ chúng ta thỏa sức tự tin nhập cuộc và đoạt được những cuộc thi đua học tập thuật quốc tế về giờ Anh như KET, PET, IELTS,…
 • Kỹ năng: Ngoài những kiến thức và kỹ năng về giờ Anh, chúng ta còn được trở nên tân tiến cỗ tài năng mượt quan trọng cho tới quy trình học hành sau đây. Thông qua chuyện quy trình nhập cuộc những dự án công trình thực tiễn và đa dạng mẫu mã của VUS, chúng ta được trở nên tân tiến những tài năng như suy nghĩ phản biện, tạo nên, tiếp xúc, liên minh và tài năng dùng technology.

Giáo trình và nhà giáo bên trên Young Leaders

Tham gia khóa huấn luyện Young Leaders, những em sẽ tiến hành học hành bởi vì cỗ giáo trình tích hợp ý kể từ 2 cuốn sách phổ biến Oxford Discover FuturesTime Zones, canh ty học tập viên khơi banh toàn cầu quan liêu, không ngừng mở rộng tăng sự nắm rõ về toàn cầu bên phía ngoài bởi vì giờ Anh. 

 • Time Zones: Giáo trình khai quật những độ quý hiếm thực tiễn kể từ cuộc sống thường ngày bên phía ngoài canh ty xúc tiến động lực mò mẫm tòi, sử dụng ngữ điệu nhằm tò mò toàn cầu, ngược lại, sử dụng những thưởng thức nhằm hiểu tăng ngữ điệu.
 • Oxford Discover Futures: Giáo trình dùng ngữ điệu giống như những bài học kinh nghiệm rèn luyện về tài năng, tuy nhiên không những triệu tập nhập 4 tài năng ngữ điệu (nghe, thưa, hiểu, viết) nhưng mà nhắm đến những độ quý hiếm toàn thế giới với 4 tài năng sinh sống quan trọng nhất cho tới mới teen nhập thế kỷ 21.

Mỗi lớp học tập bên trên Young Leaders tiếp tục gồm một nhà giáo phiên bản xứ và 1 trợ giảng nhằm mục đích đáp ứng quy trình học hành được ra mắt chu đáo và sâu sắc sát cho tới từng em.

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

 • Giáo viên phiên bản xứ: Giúp học tập viên chuẩn chỉnh hóa trừng trị âm, thỏa sức tự tin tiếp xúc với những người quốc tế và điều nhất là 100% nhà giáo bên trên VUS đều phải có bởi vì giảng dạy dỗ Anh ngữ theo dõi chi tiêu chuẩn chỉnh quốc tế: TESOL, CELTA hoặc tương tự với TEFL. 
 • Trợ giảng: Mỗi lớp học tập đều sẽ có được tất nhiên một trợ giảng hỗ trợ cho việc giảng dạy dỗ và che chở học tập viên chu đáo, sâu sắc sát cho tới từng em.
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

VUS – Hệ thống Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế NEAS lớn số 1 Việt Nam

Với ngay gần 30 năm tay nghề nhập ngành giảng dạy dỗ và huấn luyện giờ Anh, VUS đã nhận được được sự tin yêu tưởng của 2,7 triệu mái ấm gia đình Việt Nam, với trên 280.000 lượt ĐK từng năm. Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, khối hệ thống vẫn trở nên tân tiến rộng rãi và vẫn xây dựng được rộng lớn 80 cơ sở bên trên 22+ tỉnh, trở nên bên trên toàn nước. 

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ nâng lên quality huấn luyện và cty, VUS đang trở thành khối hệ thống dạy dỗ số 1 và giành được không ít phần thưởng quan liêu trọng:

 • Là khối hệ thống được ghi nhận Kỷ lục “Hệ thống Anh ngữ sở hữu con số học tập viên đạt chứng từ Anh ngữ quốc tế tối đa Việt Nam” được Tổ chức Kỷ lục VN xác nhận với số lượng lên 185.107 em. 
 • Là khối hệ thống dạy dỗ độc nhất bên trên VN sở hữu 100% hạ tầng vật hóa học đạt chi tiêu chuẩn chỉnh toàn thế giới nhập 6 năm liên tiếp, được thừa nhận bởi vì NEAS.
 • Là khối hệ thống quy tụ rộng lớn 3.000 nhà giáo và trợ giảng nhiệt tình với nghề ngỗng và sở hữu chuyên môn trình độ chuyên môn cao tối đa bên trên VN. 
 • Với 100% nhà giáo bên trên những hạ tầng đều đạt bởi vì CN trở lên trên và bởi vì giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh.
 • Trung tâm huấn luyện và luyện thi đua Cambridge English đạt ghi nhận VÀNG trong điểm của Cambridge University Press & Assessment.
Cấu trúc suggest lớp 9
Cấu trúc suggest lớp 9: Lý thuyết và bài bác tập luyện tổ hợp sở hữu đáp án

Mong rằng những kiến thức và kỹ năng về cấu hình suggest lớp 9 nhưng mà VUS vẫn share sẽ hỗ trợ những em bắt có thể lý thuyết và áp dụng hiệu suất cao nhập quy trình thực hiện bài bác đánh giá, bài bác thi đua. Hãy theo dõi dõi VUS thường ngày nhằm update tăng những mái ấm điểm ngữ pháp hoặc, có lợi từng ngày chúng ta nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Những hình nền quê hương đẹp nhất để làm nền cho điện thoại của bạn

Chủ đề hình nền quê hương Hãy ngắm nhìn những hình nền quê hương tuyệt đẹp của Việt Nam, nơi đất trời thanh bình, yên tĩnh. Cánh đồng làng, mái nhà đơn sơ, những bức ảnh này sẽ đưa chúng ta trở về tuổi thơ ngọt ngào. Mời bạn cùng lắng đọng và khám phá vẻ đẹp đặc biệt này qua những hình ảnh tuyệt vời này.