Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4 | KISS English

Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục nằm trong chúng ta ôn tập luyện lại kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh 11 sách mới mẻ unit 4. Hãy theo gót dõi nhé.

Xem ngay lập tức cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc và ghi nhớ lâu bên trên phía trên nhé: 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4 | KISS English

Video chỉ dẫn cơ hội học tập kể từ vựng siêu tốc ghi nhớ lâu – Ms Thuy KISS English

Việc ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức cũ sau từng bài học kinh nghiệm là vô nằm trong quan trọng và rất rất hiệu suất cao khi tham gia học nước ngoài ngữ. Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục nằm trong chúng ta ôn tập luyện lại kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh 11 sách mới mẻ unit 4 nhé.

Từ Vựng Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4

Từ Vựng Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4
Từ Vựng Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4

Từ vựng sách mới

1.access /ˈækses/(v): tiếp cận, sử dụng

+ accessible /əkˈsesəbl/ (adj): hoàn toàn có thể tiếp cận, sử dụng

2. barrier /ˈbæriə(r)/(n): rào cản, vật cản vật

3. blind /blaɪnd/(adj): thong manh, ko trông thấy được

4. chiến dịch /kæmˈpeɪn/(n): chiến dịch

5. care /keə(r)/ (n, v): (sự) đỡ đần, thường xuyên nom

6. charity /ˈtʃærəti/ (n): hội kể từ thiện

7. cognitive /ˈkɒɡnətɪv/(a): tương quan cho tới nhận thức

8. coordination /kəʊˌɔːdɪˈneɪʃn/(n): sự hợp ý tác

9. deaf /def/(a): nghễnh ngãng, ko nghe được

10. disability /ˌdɪsəˈbɪləti/(n): sự xót yếu hèn, tàn tật

11. disable /dɪsˈeɪbl/(n,a): không tồn tại năng lực dùng tay chân, tàn tật

12. discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n): sự phân biệt đối xử

13. disrespectful /ˌdɪsrɪˈspektfl/(a): thiếu hụt tôn trọng

14. donate /dəʊˈneɪt/(v): quyên chung, tặng

15. dumb /dʌm/ (a): câm, ko rằng được

16. fracture /ˈfræktʃə(r)/ (n): (chỗ) gãy (xương)

17. healthcare /ˈhelθ keə(r)/(a): với mục tiêu đỡ đần mức độ khỏe

18. hearing /ˈhɪərɪŋ/(n): thính giác, nghe

19. impaired /ɪmˈpeəd/(a): bị thực hiện lỗi, bị thực hiện suy yếu

+ impairment /ɪmˈpeəmənt/ (n): sự giảm sút, hư hỏng hoảng hốt, hư hỏng hỏng

20. independent  /ˌɪndɪˈpendənt/(a): song lập, ko phụ thuộc

21. integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ (v): hòa nhập, hội nhập

22. involve /ɪnˈvɒlv/ (v): chú tâm trí nhập việc gì

23. mobility /məʊˈbɪləti/(n): tính lưu động, di động

24. physical /ˈfɪzɪkl/(a): thuộc sở hữu khung người, thể chất

25. solution /səˈluːʃn/ (n): biện pháp, cơ hội giải quyết    

26. suffer /ˈsʌfə(r)/ (v): trải qua quýt hoặc chịu đựng đựng ( đồ vật gi khó khăn chịu)     

27. tư vấn /səˈpɔːt/ (n, v): (sự) cỗ vũ, khuyến khích 

29. talent /ˈtælənt/ (n):tài năng, người dân có tài       

30. treat /triːt/ (v): ăn ở, đối đãi, điều trị          

31. unite/juˈnaɪt/ (v): thống nhất, đoàn kết          

32. visual /ˈvɪʒuəl/(a): (thuộc về) cảm giác của mắt, sở hữu tương quan cho tới thị giác  

33. volunteer/ˌvɒlənˈtɪə(r)/ (n):người tình nguyện   

35. wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/ (n):xe lăn

Từ vựng sách cũ

1. (the) aged /eɪdʒd/ (n): người già

2. assistance /əˈsɪstəns/ (n): sự chung đỡ

3. fine /faɪn/ (v): trị tiền

4. behave /bɪˈheɪv/ (v): cư xử

5. charity /ˈtʃærəti/ (n): tổ chức triển khai kể từ thiện

6. comfort /ˈkʌmfət/ (n): sự thoải mái

7. cooperate /kəʊˈɒpəreɪt/ (v): hợp ý tác

8. coordinate /kəʊˈɔːdɪneɪt/ (v): phối hợp

9. disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ (adj): bất hạnh

10. donate /dəʊˈneɪt/ (v): tặng, quyên góp

=> donation /dəʊˈneɪʃn/ (n): khoản tặng/đóng góp

=> donor /ˈdəʊnə(r)/ (n): người cho/tặng

11. fund-raising /fʌnd ‘reiziη/ (n): tạo nên quỹ

12. gratitude /ˈɡrætɪtjuːd/ (n): lòng biết ơn

13. handicapped /ˈhændikæpt/ (adj): tật nguyền

14. instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ (n): hướng dẫn, phía dẫn

15. martyr /ˈmɑːtə(r)/ (n): liệt sỹ

16. natural disaster /’næt∫rəl di’zɑ:stə/ (n.p): thiên tai

17. orphanage /ˈɔːfənɪdʒ/ (n): trại mồ côi

18. overcome /ˌəʊvəˈkʌm/ (v): vượt lên qua

19. participate in /pɑːˈtɪsɪpeɪt/ (v): tham lam gia

20. raise money /reiz ‘mʌni/ (v): quyên chung tiền

21. receipt /rɪˈsiːt/ (n): người nhận

22. remote /rɪˈməʊt/ (adj): xa thẳm xôi, hẻo lánh

23. retire /rɪˈtaɪə(r)/ (v): về hưu

24. snatch up /snætʃ/ (v): tóm lấy

25. suffer /ˈsʌfə(r)/ (v): chị đựng, nhức khổ

26. tư vấn /səˈpɔːt/ (v): cỗ vũ, hỗ trợ

27. take part in /teɪk pɑːt ɪn/ (v): tham lam gia

28. tie /taɪ/ (v): buộc, cột … nhập …

29. war invalid /wɔːr/ /ˈɪnvəlɪd/ (n): thương binh

Bài Tập Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4

Bài Tập Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4
Bài Tập Tiếng Anh 11 Sách Mới Unit 4

1. Students decided to lớn get involved in a _________ sự kiện to lớn provide practical help for those in need.

A. help

B. charity

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

C. need

D. kindness

2. Children with disabilities in Vietnam should have _____________ to lớn inclusive and quality primary and secondary education on an equal basis.

A. method

B. reach

C. access

D. use

3. Students with a hearing loss may need to lớn use _________ technology to lớn participate in class.

A. assistant

B. assistance

C. assisted

D. assistive

4. That boy ____________ Braille at Nguyen Dinh Chieu School for the first time and sánh far Braille has become the light for his education.

A. learns

B. learned

C. is learning

D. was learning

5. The principal of a special school for the disabled said that the school has no _______ to lớn replace broken hearing sida.

A. sum

B. fund

C. collection

D. availability

6. Volunteers can organize ________ campaigns to lớn collect items such as books, clothing and shoes.

A. donation

B. charity

C. helping

D. supporting

7. You can help a child with a learning _________ by identifying his or her primary learning style.

A. obstacle

B. condition

C. disadvantage

D. disability

8. The boy _________ his sight due to lớn the accident at the age of nine

A. losses

B. lost

C. has lost

D. was losing

9. The Braille alphabet has been one of the greatest ____ in human history

A. invention     

B. inventions     

C. inventors     

D. inventive

10. Everyone can help the needy by making a ____ to lớn a charity organisation.

A. donate     

B. donation     

C. donor     

D. donating

11. We couldn’t hear anything because of the ____ noise of the drums the next-door neighbours were playing.

A. deaf     

B. deafen     

C. deafening     

D. deafness

12. ____ believe that some of the happiest people in the world are those who help to lớn bring happiness to lớn others

A. Voluntary     

B. Voluntarily    

C. Volunteer     

D. Volunteers

13. During summer holidays, university students are willing to lớn take part in providing education for children in remote and ____ areas.

A. mountain     

B. mountainous     

C. mountaineer     

D. mountaineering

14. People with disabilities always need to lớn be ____ after.

A. asked     

B. cared    

C. looked    

D. Taken

15. The lottery winner was willing to lớn spend a considerable sum of money to lớn ____ to lớn charity to lớn help those in need.

A. give away     

B. give in     

C. give back    

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

D. give up

Lời Kết

Trên đó là những vấn đề về kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ anh 11 sách mới mẻ unit 4 tuy nhiên KISS English ham muốn mang đến cho chính mình. Hy vọng nội dung bài viết này tương thích và có lợi với chúng ta. Chúc chúng ta sở hữu một trong những buổi học tập hạnh phúc và hiệu suất cao. 

Xem thêm thắt nội dung bài viết của KISS English: