Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua