Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? A. Cu. B. Fe. C. Na.

Hoà tan m gam Al bởi vì hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 4,05.                           B. 2,70.                           C. 5,40.                           D. 1,35.