Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?...

Câu hỏi:

26/08/2022 18,619

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường tính toán

Bạn đang xem: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?...

B. Biểu thức logic được dùng Khi thiết lập cỗ thanh lọc mang đến bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo khuôn mẫu hỏi 

Xem thêm: Công thức làm sữa hạt bằng máy cực nhanh

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp vệt nháy đơn 

Đáp án chủ yếu xác

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT