Giá gạo ở châu Á tăng lên mức cao nhất trong 15 năm

Giá gạo ở châu Á đạt tới tối đa vô 15 năm tiếp theo hành động hạn chiết xuất khẩu gạo của nén Độ, nước xuất khẩu gạo lớn số 1 toàn cầu.