Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

Câu hỏi:

11/05/2022 418

A. 1.                          

Bạn đang xem: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là


B. 2.                          

Đáp án chủ yếu xác

C. 3.                         

D. 4.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:
(1) Các ankylamin được sử dụng nhập tổ hợp cơ học.
(2) Các amin đều thể hiện tại tính bazơ.
(3) Tại ĐK thông thường, đimetylamin ở thể khí, tan chất lượng tốt nội địa.
(4) Cho phenolphtalein nhập hỗn hợp metylamin, xuất hiện tại màu sắc hồng.
(5) Cho hỗn hợp NaOH nhập phenylamoni clorua, đun rét, thấy hỗn hợp vẩn đục.
(6) Cho hỗn hợp HCl cho tới dư nhập hỗn hợp anilin, nhận được hỗn hợp nhập xuyên suốt.
Số tuyên bố trúng là

Câu 3:

Để chứng tỏ nhập phân tử glucozơ đem 5 group hiđroxyl, người sử dụng hóa học nào là sau đây?

Câu 4:

Dung dịch nào là dẫn năng lượng điện được?

Câu 5:

Cho m gam Fe tan trọn vẹn nhập lượng dư hỗn hợp HNO3, thể tích khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) nhận được là một trong,12 lít. Giá trị của m là

Câu 6:

Dãy những polime được pha trộn bằng phương pháp trùng dừng là

Câu 7:

Cho m gam lếu láo phù hợp bao gồm Na và Al nhập nước (dư). Khi những phản xạ kết đốc, nhận được 4,48 lít khí H2  (đktc) và 2 gam hóa học rắn ko tan. Giá trị m là

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Câu 8:

Hỗn phù hợp E bao gồm hóa học X C3H10N2O4 và hóa học Y C7H13N3O4, trong tê liệt X là muối bột của axit nhiều chức, Y là tripeptit. Cho 27,2 gam E thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun rét nhận được 2,24 lít lếu láo phù hợp nhị khí (ở đktc). Mặt không giống, cho tới 27,2 gam E phản xạ với hỗn hợp HCl dư, nhận được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

Câu 9:

Hòa tan không còn 0,2 mol FeO bởi vì hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), nhận được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ trọn vẹn khí SO2  sinh rời khỏi phía trên nhập hỗn hợp chứa chấp 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

Câu 10:

Phát biểu nào là sau thừng ko đúng?

Câu 11:

Hòa tan 11,2 gam CaO nhập lượng nước dư được hỗn hợp X. Thể tích hỗn hợp HCl 2M cần thiết nhằm dung hòa vừa phải đầy đủ hỗn hợp X là

Câu 12:

Điện phân rét chảy 2,22 gam một muối bột clorua sắt kẽm kim loại hóa trị II. Sau Lúc quy trình năng lượng điện phân kết đốc ở anot thu 448 ml khí (đktc). Công thức của muối bột là

Câu 13:

Cho những hóa học sau: etilen, axetilen, phenol, toluen, anilin. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp

Câu 14:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (điện vô cùng trơ), nhận được khí  ở catot.

(b) Cho CO dư qua loa lếu láo phù hợp Al2O3 và CuO đun rét, nhận được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn nhập hỗn hợp chứa chấp CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện tại làm mòn năng lượng điện hóa.

(d) Kim loại đem nhiệt độ nhiệt độ chảy thấp nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt là Ag.

Xem thêm: Các giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 (cực hay, có đáp án).

(e) Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập hỗn hợp FeCl2,  thu được hóa học rắn bao gồm Ag và AgCl.

Số tuyên bố trúng là

Câu 15:

Este được tạo ra trở nên kể từ axit axetic và ancol metylic đem công thức phân tử là