Sử học và di sản văn hóa, di sản thiên nhiên có mối quan hệ như thế nào?


Câu hỏi:

Sử học tập và di tích văn hóa truyền thống, di tích vạn vật thiên nhiên đem quan hệ như vậy nào?

Bạn đang xem: Sử học và di sản văn hóa, di sản thiên nhiên có mối quan hệ như thế nào?

A. Gắn bó quan trọng.

B. Tồn bên trên khác biệt.

C. Cạnh giành.

D. Đối kháng.

Trả lời:

Đáp án trúng là: A

Sử học tập và di tích văn hóa truyền thống, di tích vạn vật thiên nhiên đem quan hệ ràng buộc quan trọng.

Xem tăng bài xích tập luyện Lịch sử 10 Cánh diều đem tiếng giải hoặc khác:

Câu 1:

Chủ tịch Xì Gòn kí sắc mệnh lệnh số 65/SL về sự việc bảo đảm di tích lịch sử bên trên toàn cõi VN vô thời hạn nào?

Xem tiếng giải »

Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4


Câu 2:

Đối với nghiên cứu và phân tích lịch sử vẻ vang, những mô hình di tích văn hóa truyền thống đem tầm quan trọng là

Xem tiếng giải »


Câu 3:

Việc bảo đảm di tích văn hóa truyền thống, di tích vạn vật thiên nhiên theo hình thức thức vốn liếng đem là hạ tầng nhằm căn nhà sử học tập đem thể

Xem tiếng giải »


Câu 4:

Nội dung nào là tại đây không phản ánh trúng về quan hệ ràng buộc đằm thắm sử học tập với công tác làm việc bảo đảm và đẩy mạnh những độ quý hiếm di tích văn hóa truyền thống, di tích thiên nhiên?

Xem tiếng giải »

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp


Câu 5:

Dân ca Quan bọn họ được tổ chức triển khai UNESCO thừa nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể thay mặt đại diện của quả đât vô năm nào?

Xem tiếng giải »