The stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Tailieumoi.vn biên soạn và reviews cỗ thắc mắc Tiếng Anh bao gồm những kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành thực tế, canh ty học viên ôn tập dượt và bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng hao hao hoàn thành xong chất lượng tốt những bài xích đánh giá môn Tiếng Anh. Mời chúng ta đón xem:

Top 1000 thắc mắc thông thường gặp gỡ môn Tiếng Anh (Phần 8)

Bạn đang xem: The stores will inevitably end up with each other to increase their market shares

Câu 48: The stores will inevitably kết thúc up ____ with each other to lớn increase their market shares.

A. contesting

B. contending

C. competing

D. completing

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích: 

A. contest (v) tranh giành tài

B. contend (v) đấu tranh

C. competie (v) đối đầu, tị nạnh đua

D. complete (v) trả thành

Dịch: Các siêu thị chắc chắn là tiếp tục ngừng đối đầu cùng nhau nhằm tăng Thị trường của tôi.

Xem thêm thắt những bài xích tập dượt thông thường gặp gỡ môn Tiếng Anh hoặc, tinh lọc khác:

Câu 1: He was sentenced to lớn six months in prison for his part in the robbery......

Câu 2: We are having ________ terrible weather which is quite strange. Usually ______ weather in UK is not this bad.....

Câu 3: Dentify the one underlined word or phrase that must be changed for the sentence to lớn be correct...

Câu 4: Identify the one underlined word or phrase that must be changed for the sentence to lớn be ccorrec.....

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

Câu 5: Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions....

Câu 6: The quấn needs an assistant with ____ good knowledge of foreign trade.......

Câu 7: The doctor recommended that she _________ a specialist about the problem.....

Câu 8: I prefer going out for a meal to lớn staying at home page. I'd rather...........

Câu 9: I prefer going out for a meal to lớn staying at home page.....

Câu 10: Choose the best option: ....

Câu 11: According to lớn the __________of this game, you mustn’t touch the ball with both hands........

Câu 12: Identify the one underlined word or phrase that must be changed for the sentence to lớn be correct........

Câu 13: He got down to lớn writing the letter as soon as he returned from his walk.........

Câu 14: At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar......

Câu 16: Identify the word/ phrase that must be changed to lớn make the sentence correct.....

Câu 17: Alan worked too hard at the office, and this led to lớn his illness. => Alan's illness …

Câu 18: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions. .......

Câu 19: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase best fits each of the numbered blanks...

Câu 20: Congress has decreed that the gasoline tax_________ .....

Câu 21: Last night at this time, they _______ the same thing. She _______ and he_______ the Newspaper......

Câu 22: The only thing that prevented the passing of the bill was the death of the Prime Minister. => Had it …..

Xem thêm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x

Câu 23: I only recognized him when he came into the light......

Câu 24: The only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect. ....

Câu 25: The only thing that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect.....