21. They decided to postpone their journey till the end of the month because of the epidemic. A. take up B. turn round C. put off D. do with 22. The áo dài is

Đáp án:

21. They decided to postpone their journey till the kết thúc of the month because of the epidemic.

Bạn đang xem: 21. They decided to postpone their journey till the end of the month because of the epidemic. A. take up B. turn round C. put off D. do with 22. The áo dài is

A. take up                            

B. turn round                          

C. put off                                

D. vì thế with

bởi vì thế postpone đồng nghĩa tương quan với put off  : trì hoãn 

22. The áo lâu năm is the traditional dress of Vietnamese women.                                                                A. unfamiliar                           B. race                   C. customary                 D. occasional

bởi vì thế customary là đồ gia dụng truyền thống lâu đời đồng ngĩa với traditional 

23.Giải thích:

Xem thêm: Những tứ giác lồi được giải thích cặn kẽ và ví dụ minh họa

secret (a): túng bấn mật

revealed (a): được tiết lộ                                                       frequented (a): thông thường xuyên

accessible (a): rất có thể tiếp cận                                                lively (a): sinh sống động

=> secret >< revealed

Tạm dịch: Chúng tôi lúc này nên lưu giữ kín đáo về những khuyến cáo này với quản trị.

Đáp án: A

24. 24. Vì Jack ko trả được nợ nên ngân hàng đã mang anh tao đi ra tòa.
A. ko thanh toán giao dịch B. thanh toán giao dịch lênh láng đủ
C. sở hữu nhân cơ hội xấu xa D. được trả nhiều tiền

Xem thêm: Cách cài hình nền iOS 16 ĐƠN GIẢN chất lượng

⇒ b là đáp án đúng 

xin hoặc nhất ạ 

-kdʒ-