Toán lớp 3 trang 30 - Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - SGK Kết nối tri thức | SGK Toán 3 - Kết nối tri thức

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 30 - Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông - SGK Kết nối tri thức | SGK Toán 3 - Kết nối tri thức

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình vẽ nhằm xác lập chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của từng hình chữ nhật.

Bước 2: Diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một tấm mộc hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 5 centimet, chiều nhiều năm 15 centimet. Tính diện tích S tấm mộc bại liệt.

Phương pháp giải:

Để tính diện tích S tấm mộc tao lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Tấm mộc hình chữ nhật

Chiều rộng: 5 cm

Chiều dài: 15 cm

Diện tích: .... cm2

Bài giải

Diện tích tấm mộc hình chữ nhật là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Đáp số: 75 cm2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la trở nên tư miếng nhỏ rồi phân tách mang lại tư chúng ta như hình vẽ. Hỏi từng chúng ta sẽ có được miếng sô-cô-la từng nào xăng-ti-mét-vuông?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số dù vuông nhằm mò mẫm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của từng miếng sô-cô-la.

Bước 2: Diện tích miếng sô-cô-la = Diện tích hình chữ nhật = Chiều nhiều năm x chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

- Miếng sô-cô-la của Rô-bốt đem chiều nhiều năm là 6 cm; chiều rộng lớn là 1 trong những centimet.

   Bạn Rô-bốt sẽ có được miếng sô-cô-la đem diện tích S là 6 x 1 = 6 cm2

- Miếng sô-cô-la tô của người sử dụng chim đem chiều nhiều năm là 4 cm; chiều rộng lớn là 3 centimet.

   Bạn chim sẽ có được miếng sô-cô-la đem diện tích S là 4 x 3 = 12 cm2.

- Miếng sô-cô-la white color đem chiều nhiều năm là 4 cm; chiều rộng lớn là 2 centimet.

   Bạn Bu-ra-ti-nô sẽ có được miếng sô-cô-la đem diện tích S 4 x 2 = 8 cm2

- Miếng sô-cô-la color tím đem chiều nhiều năm là 5 cm; chiều rộng lớn là 2 centimet.

   Bạn gà sẽ có được miếng sô-cô-la đem diện tích S 5 x 2 = 10 cm2

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Chu vi hình vuông vắn vày chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4.

- Diện tích hình vuông vắn vày chừng nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 2

Có một miếng bánh hình vuông vắn cạnh 8 centimet.

a) Tính diện tích S miếng bánh hình vuông vắn bại liệt.

b) Nếu tách lên đường một hình vuông vắn đem cạnh 3 centimet ở góc cạnh của miếng bánh thì diện tích S phần miếng bánh còn sót lại là từng nào xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp giải:

a) Tính diện tích S miếng bánh bằng phương pháp lấy chừng nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

b) Tính diện tích S miếng bánh còn sót lại = diện tích S miếng bánh – diện tích S miếng bánh bị tách.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Miếng bánh hình vuông vắn cạnh: 8 cm

a) Diện tích: .... cm2

b) Cắt lên đường một hình vuông vắn cạnh 3 cm

Diện tích còn lại: cm2

Bài giải

a)                                                      Diện tích miếng bánh hình vuông vắn là:

8 x 8 = 64 (cm2)

b)                                                    Diện tích miếng bánh bị tách là

3 x 3 = 9 (cm2)

                                                            Diện tích miếng bánh còn sót lại là:

64 – 9 = 55 (cm2)

Đáp số: a) 64 cm2

             b) 55 cm2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Ghép tư tấm bìa nhập hình mặt mày trở nên một hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình vuông vắn bại liệt.

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Phương pháp giải:

Bước 1: Ghép tư tấm bìa trở nên hình vuông vắn rồi mò mẫm chừng nhiều năm một cạnh của hình vuông vắn bại liệt.

Bước 2: Tính diện tích S hình vuông vắn bằng phương pháp lấy chừng nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Lời giải chi tiết:

- Hình vuông được ghép vày tư tấm bìa nhập hình mặt mày là:

Mỗi cạnh của hình vuông vắn nhỏ nhiều năm 2 centimet.

Độ nhiều năm 1 cạnh của hình vuông vắn rộng lớn là

          2 x 4 = 8 (cm)

Vậy diện tích S của hình vuông vắn là:

         8 x 8 = 64 (cm2)

             Đáp số: 64 cm2

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Hình H bao gồm hình vuông vắn ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình mặt mày.

a) Tính diện tích S hình vuông vắn ABCD và diện tích S hình chữ nhật DMNP.

b) Tính diện tích S hình H.

Phương pháp giải:

a) Diện tích hình chữ nhật vày tích của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Diện tích hình vuông vắn vày chừng nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu số bại liệt.

b) Diện tích hình H = diện tích S hình vuông vắn ABCD + diện tích S hình chữ nhật DMNP.

Lời giải chi tiết:

a)                                                      Diện tích hình vuông vắn ABCD là

 7 x 7 = 49 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:

9 x trăng tròn = 180 (cm2)

b)                                                               Diện tích hình H là:

49 + 180 = 229 (cm2)

Đáp số: a) Hình vuông: 49 cm2

                          Hình chữ nhật: 180 cm2           

       b) Hình H: 229 cm2

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Ba bác bỏ loài kiến rào khu đất nhằm trồng nấm. Kiến lửa rào mảnh đất nền red color. Kiến gió máy rào mảnh đất nền màu xanh lá cây. Kiến bọ dọt rào mảnh đất nền gray clolor.

a) Số?

b) Mảnh khu đất này đem diện tích S rộng lớn nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát giành giật, mò mẫm chừng nhiều năm của từng mảnh đất nền rồi tính chu vi và diện tích S.

b) So sánh những diện tích S mảnh đất nền rồi mò mẫm đi ra mảnh đất nền đem diện tích S lớn số 1.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mảnh đất nền red color là 5 x 4 = trăng tròn (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền red color là 5 x 5 = 25 (cm2)

    Chu vi mảnh đất nền màu xanh lá cây là (3 + 7) x 2 = trăng tròn (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền red color là 3 x 7 = 21 (cm2)

    Chu vi mảnh đất nền gray clolor là (6 + 4) x 2 = trăng tròn (cm)

    Diện tích của mảnh đất nền gray clolor là 6 x 4 = 24 (cm2)

b) Mảnh khu đất red color đem diện tích S lớn số 1.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Số?

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn gấp hai diện tích S miếng bìa red color.

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là …. cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Diện tích tấm bìa red color = Chiều nhiều năm x chiều rộng

Bước 2: Tính diện tích S tấm bìa hình vuông vắn = diện tích S tấm bìa red color x 2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích tấm bìa red color là

       6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là

      18 x 2 = 36 (cm2)

          Đáp số: 36 cm2

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Số?

Có một tấm kính rộng lớn như hình vẽ mặt mày. Người tao tách đi ra 3 tấm kính hình chữ nhật nhằm lắp đặt nhập cửa ngõ chớp, từng tấm đem chiều nhiều năm 80 centimet, chiều rộng lớn 10 centimet. Phần kính còn sót lại đem diện tích S là ….cm2.

Phương pháp giải:

Bước 1: Chiều nhiều năm phần kính còn sót lại là chiều rộng lớn của tấm kính lúc đầu.

Bước 2: Chiều rộng lớn phần kính còn sót lại là chiều nhiều năm tấm kính lúc đầu trừ lên đường chiều nhiều năm tấm kính được tách đi ra.

Bước 3: Tính diện tích S phần kính còn sót lại = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Phần kính còn sót lại đem chiều rộng lớn là

85 – 80 = 5 (cm)

Xem thêm: Lý thuyết diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | SGK Toán lớp 5

Diện tích phần kính còn sót lại là

30 x 5 = 150 (cm2)

Đáp số: 150 cm2

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Các đặc điểm cơ bản của hình tam giác tù

Chủ đề hình tam giác tù Hình tam giác tù là một hiện tượng hình học đặc biệt và thú vị. Tam giác này có một góc lớn hơn 90 độ, tạo nên vẻ đẹp và sự khác biệt so với các loại tam giác khác. Hình tam giác tù mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị và độc đáo trong việc khám phá và nghiên cứu hình họccủa tam giác.