1. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage in Viet Nam by UNESCO. A. to be recognised B. to recognise C. recognising D. recognised 2

avatar

Bạn đang xem: 1. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage in Viet Nam by UNESCO. A. to be recognised B. to recognise C. recognising D. recognised 2

1. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage in Viet Nam____ by UNESCO. A. to tướng be recognised B. to tướng recognise C. recognising D. recognised 2. The London Tower Bridge, ____ 244 metres long, is a World Heritage Site. A measures B. measured C. measuring D. is measured 3. ____ the tin nhắn -supposedly from Boyd's Bank -to be genuine, she was tricked into disclosing her credit thẻ details. A. Believe B. Being believed C. To believe D. Believing

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

2 vote

avatar

1. A ( Tràng An ... là nhảy => thụ động => to tướng be V3/ed )

2. B ( đặc điểm này là rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ => ....V3/ed...)

3. B ( cũng chính là thụ động luôn luôn á, V-ing trở thành being v3/ed)
Chúc bàn sinh hoạt tốt!

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

2K7 nhập cuộc ngay lập tức group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu free, trao thay đổi học hành nhé!