Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là