[Sách Giải] ✅ Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar - Sách Giải - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 11: bên trên đây

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1: The government’s interference in the strike has been widely criticised

Bạn đang xem: [Sách Giải] ✅ Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar - Sách Giải - Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

A. disapproval     B. intervention     C. limitation     D. postponement

Đáp án: B

Interference = intervention (sự can thiệp)

Question 2: The emblem of the Association of Southeast Asian Nations was designed basing on rice – the most important crop for the Southeast Asian people

A. banner     B. logo     C. motto     D. biểu ngữ

Đáp án: B

Emblem = logo (biểu tượng)

Question 3: The scholarship is renewed annually and may be stopped if the students have poor academic records or bad behaviours.

A every day     B. every month    C. every week    D. every year

Đáp án: D

Annually = every year (hằng năm)

Question 4: In Thailand, it’s against the law to litter on the pavement. If you are caught, you can be fined up to tướng $2000 Baht.

A evil     B. illegal     C. immoral    D. wrong

Đáp án: B

Tobe against the law = tobe illegal (phạm pháp)

Question 5: The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne and Ha Noi all contribute to tướng the country’s magic charm.

A. beauty     B. fame     C. image     D. value

Đáp án: A

Charm = beauty (vẻ đẹp)

Question 6: ASEAN organised different projects and activities to tướng integrate its members

A. combine     B. interest    C. separate     D. upgrade

Đáp án: A

Integrate = combine (kết hợp)

Question 7: The major shortcoming of ASEAN as an organisation is the inability to tướng go through many declarations, agreements, and instruments that they have proliferated over the years.

A. advantage    B. benefit    C. drawback    D. success

Đáp án: C

Shotcoming = drawback (điểm xấu)

Bài 2. Mark the letter A. B. C. or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Question 1: . It is no use ____ a girl that she doesn’t need to tướng lose any weight.

A. convince     B. convincing     C. to tướng convince    D. to tướng convincing

Đáp án: B

It is no use + Ving (thật bất lợi Lúc thực hiện gì)

Dịch: Không tiện ích gì Lúc thuyết phục một cô nàng rằng cô ấy không nhất thiết phải rời cân nặng.

Xem thêm: Top 50++ ảnh hình nền điện thoại siêu cute và đẹp nhất 2024

Question 2: I have much homework that I ought ____.

A. vì thế     B. to tướng doing    C. doing     D. to tướng vì thế

Đáp án: D

Ought to tướng + V (nên thực hiện gì)

Dịch: Tôi có rất nhiều bài bác luyện về mái ấm tuy nhiên tôi nên thực hiện.

Question 3: . She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn’t help ____ at.

A. laugh     B. laughing     C. to tướng laugh     D. to tướng laughing

Đáp án: B

S + can’t/couldn’t help + Ving (không thể dừng thực hiện gì)

Dịch: Cô ấy thực hiện một trò mỉm cười nho nhỏ tuy nhiên Josh và Silver ko thể nhịn được mỉm cười.

Question 4: We are looking forward ____ out at the weekend.

A. go .    B. going     C. to tướng go    D. to tướng going

Đáp án: D

Look forward to tướng Ving (mong đợi thực hiện gì)

Dịch: Chúng tôi đang được mong đợi nhằm rời khỏi ngoài vào thời gian cuối tuần

Question 5: . You should give up ____ your sister.

A. being bullied    B. bullied     C. bullying     D. to tướng bully

Đáp án: C

Give up + Ving/N (từ quăng quật loại gì/làm điều gì)

Dịch: Bạn nên kể từ quăng quật việc bắt nạt em gái của chúng ta cút.

Question 6: She is used ____ to tướng loud music

A. listen     B. listening     C. to tướng listen     D. to tướng listening

Đáp án: D

Tobe used to tướng Ving (quen với việc thực hiện gì)

Dịch: Cô đang được thân quen nghe nhạc rộng lớn.

Question 7: . I’m in a difficult position. What vì thế you advise u ____?

A. vì thế     B. doing    C. to tướng vì thế    D. to tướng doing

Đáp án: C

Advise sb to tướng V (khuyên ai nên thực hiện gì)

Dịch: Tôi đang được ở một địa điểm trở ngại. Quý khách hàng khuyên nhủ tôi nên thực hiện gì?

Question 8: It’s a nice day. Does anyone fancy ____ for a walk?

A. having gone B. going C. to tướng go D. went

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Mặt Phẳng Oxyz và Cách Giải Bài Tập - Toán 12

Đáp án: B

Tobe fancy Ving (thích thực hiện gì)

Dịch: Đúng là 1 trong ngày chất lượng đẹp mắt. Có ai quí cút đi dạo không?