Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

Câu hỏi:

17/08/2022 374

A. while <điều kiện>:

Bạn đang xem: Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

<câu mệnh lệnh >


Đáp án chủ yếu xác

B. while <điều kiện>

<câu mệnh lệnh >


D. while <điều kiện> do

<câu mệnh lệnh >


Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án đúng là: A

Lệnh lặp while thực hiên khối mệnh lệnh với số đợt lặp ko biết trước. Cú pháp như sau:

while <điều kiện>:

<câu mệnh lệnh >

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Câu 2:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

s=s+i

Sau Lúc thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

Xem thêm: Chứng minh hai tam giác đồng dạng lớp 8 - ABCD Online

Câu 3:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>109. Điều khiếu nại nào là tại đây mang đến vòng lặp while là đúng:

Câu 4:

Vòng lặp While kết đôn đốc Lúc nào?

Câu 5:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

Câu 6:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

i=1

while i=5:

s=s+1

i=i+1

Sau Lúc thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

Câu 8:

mang đến đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau Lúc thực hiện đoạn chương trình bên trên giá trị của s là:

Câu 9:

Cho đoạn lệnh sau:

Xem thêm: Ôn thi vào lớp 10: Bốn cách chứng minh tứ giác trong Toán hình đơn giản, dễ nhớ

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là: