Heavy traffic us so we came to the meeting rather late.

Heavy traffic us ví we came to tát the meeting rather late.

Heavy traffic __________ us ví we came to tát the meeting rather late.

Bạn đang xem: Heavy traffic us so we came to the meeting rather late.

Đáp án D

Kiến thức về kể từ vựng
*Xét những đáp án:

A. promoted – promote /prəˈməʊt/ (v): thăng chức, tiếp thị thành phầm
B. arrested – arrest /əˈrest/ (v): bắt lưu giữ
C. canceled – cancel/ˈkænsl/ (v): diệt quăng quật
D. delayed – delay/dɪˈleɪ/ (v): thực hiện trì đình, lừ đừ trễ
=>Ta cần thiết động kể từ chủ yếu đứng sau ngôi nhà ngữ “Heavy traffic” và nhờ vào nghĩa tao lựa chọn đáp án D
Tạm dịch:Giao thông nhộn nhịp đã thử công ty chúng tôi bị trì đình nên công ty chúng tôi cho tới buổi họp khá muộn.