I was encouraged to for the grandest prize in the dancing competition. (Miễn phí)

Câu hỏi:

20/09/2023 61

Bạn đang xem: I was encouraged to for the grandest prize in the dancing competition. (Miễn phí)

B. strive 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Kiến thức về cụm động từ

Strive for st: nỗ lực rất là thực hiện gì

Tạm dịch: Tôi được khuyến khích nỗ lực rất là giành phần thưởng cao quý nhất vô cuộc ganh đua nhảy.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

London is a/an _____ đô thị. It's a melting pot for people from all parts of the world.

A. international

B. national 

C. metropolitan

D. cosmopolitan

Câu 2:

How many ___________ took part in the 22nd SEA Games?

A. comperitors 

B. competitive

C. competes 

D. competitions

Câu 3:

She is a rising star as a standup comedian, always able to tát bring down the .................. during each performance.

A. house

B. rain

C. roof

D. kennel

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Câu 4:

The parents realized that the young teacher was .................. great efforts to tát help their poor kids.

A. doing 

B. making 

C. having 

D. getting

Câu 5:

Louis Pasteur invented the process of pasteurization and developed vaccines for several diseases ______ rabies.

A. include 

B. included

C. including

D. inclusive

Câu 6:

Retail sales volume in local urban and rural areas rose 57.8 per cent and 46.8 per cent, _____, over February 1995.

A. individually 

B. accordingly 

C. correspondingly 

D. respectively

Câu 7:

Mr. Putin won a fourth term as Russia's president, picking up more kêu ca three– quarters of the vote with _________ of more kêu ca 67 percent.

A. an output 

B. an outcome 

C. a turnup 

D. a turnout

Xem thêm: Hình chóp đều là gì? Hình chóp đều tam giác, hình chóp đều tứ giác