Ten million text messages are sent on every minute (Miễn phí)

Câu hỏi:

11/08/2021 6,949

Bạn đang xem: Ten million text messages are sent on every minute (Miễn phí)

Choose the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Ten million text messages are sent on _____ every minute.

D. average

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

on average: trung bình

in general: thông thường; ngôi nhà yếu

in common: bởi vì người xem nhập một nhóm

Tạm dịch: Trung bình từng phút với mươi triệu lời nhắn văn bạn dạng được gửi chuồn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I have never played badminton before. This is the first time I _____ vĩ đại play.

A. try

B. tried

C. have tried

D. am trying

Câu 2:

Choose the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The villagers are (A) highly appreciable of the (B) volunteers' efforts in (C) reconstructing their houses after the (D) devastating storm.

A. highly appreciable

B. volunteers' efforts

C. reconstructing

D. devastating

Câu 3:

Choose the sentence that is closest in meaning vĩ đại the sentence given in each of the following questions.

"When did you start practising yoga?" asked Tom.

A. Tom wanted vĩ đại know when I was starting practising yoga.

B. Tom wanted vĩ đại know when did I start practising yoga.

C. Tom wanted vĩ đại know when I had started practising yoga.

Xem thêm: 80 hình nền iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) 4K Full HD đẹp, mới nhất | Nguyễn Kim Blog

D. Tom wanted vĩ đại know when had I started practising yoga.

Câu 4:

Choose the sentence that is closest in meaning vĩ đại the sentence given in each of the following questions.

It is not necessary vĩ đại book tickets for the film in advance.

A. We should book tickets for the film in advance.

B. It is obligatory vĩ đại book tickets for the film in advance.

C. It is our duty vĩ đại book tickets for the film in advance.

D. We needn't book tickets for the film in advance.

Câu 5:

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

Nutritious snacks provide an important contribution towards your child's daily nutritional needs.

A. Unhealthy

B. Packed

C. Cooked

D. Inexpensive

Câu 6:

Choose the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He arrived in class. He realized he had forgotten his book on the bus.

A. No sooner had he realized he had forgotten his book on the bus than vãn he arrived in class.

B. Had he arrived in class, he would have realized he had forgotten his book on the bus.

C. Only after he had realized he had forgotten his book on the bus did he arrive in class.

D. Not until he arrived in class did he realize he had forgotten his book on the bus.

Câu 7:

Choose the sentence that is closest in meaning vĩ đại the sentence given in each of the following questions.

Paul likes reading comic books more than vãn watching cartoons.

A. Paul likes watching cartoons more than vãn reading comic books.

B. Paul likes watching cartoons as much as reading comic books.

C. Paul doesn't lượt thích watching cartoons as much as reading comic books.

D. Paul doesn't lượt thích reading comic books as much as watching cartoons.

Xem thêm: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?