The factory was fined for discharging chemicals into the river. (Miễn phí)

Câu hỏi:

21/09/2020 trăng tròn,559

Bạn đang xem: The factory was fined for discharging chemicals into the river. (Miễn phí)

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

The factory was fined for discharging chemicals into the river.

B. throwing

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

discharge (v): xả

charge (v): tính tiền

throw (v): vứt

in charge of something: phụ trách mang lại việc gì

discount (v): cung cấp rời giá

=> throwing = discharging

=> The factory was fined for throwing chemicals into the river.

Tạm dịch: Nhà máy bị trị vì như thế xả hóa hóa học xuống sông.

Đáp án cần thiết c họn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer lớn complete each sentence.

Ecotourism ______  are important lớn the overall sustainability of the country's tourism industries.

A. intentions

B. plans

C. drawings

D. designs

Câu 2:

Choose the best answer lớn complete each sentence.

In Alaska, the ecotourism operators are designed lớn help minimise tourism ______, which may be more difficult lớn control as an independent traveler.

A. action

B. power

C. result

D. impact

Câu 3:

Xem thêm: Hướng dẫn lập phương trình hóa học cho người mới học

Choose the best answer lớn complete each sentence.

Seattle is one of the most ______ cities in the US

A. ecology

B. ecosystem

C. eco-friendly

D. ecological

Câu 4:

Choose the best answer lớn complete each sentence.

Texas is ______ lớn a number of eco-tour companies, and plenty of ranches and resorts.

A. home

B. house

C. accomodation

D. building

Câu 5:

Choose the best answer lớn complete each sentence.

One of the____had finished singing and the usual shower of coins was falling on the hard floor.

A. entertains

B. entertainments

C. entertainer

D. entertainers

Câu 6:

Find out the synonym of the underlined word from the options below.

Microenterprises can have a negative or positive impact on the environment.

A. effect

B. result

C. consequence

D. pressure

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật