We need to act quickly to to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

We need to tướng act quickly to tướng to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

We need to tướng act quickly to________ to tướng climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

Bạn đang xem: We need to act quickly to to climate change, or it will be a disaster for the whole planet.

Đáp án D

A. transit sth (v): trải qua
B. go back to tướng sth (v): quay về
C. reverse sth (v): hòn đảo ngược
D. adapt to tướng sth (v): thích ứng với vật gì
Tạm dịch: Chúng tao cần thiết hành vi nhanh gọn lẹ nhằm thích ứng với thay cho thay đổi nhiệt độ, ko thì nó sẽ bị là một trong thảm họa đối với tất cả hành tinh ranh.

BÀI VIẾT NỔI BẬT