Before we apply for any jobs, we need to prepare a good CV and a very carefully....

Câu hỏi:

07/05/2022 935

B. job interview

C. cover letter

Đáp án chủ yếu xác

D. reference

 Xem câu nói. giải

resume (n) làm hồ sơ, sơ yếu ớt lý lịch ( phiên bản cụ thể không thiếu thốn rộng lớn CV)

B.job interview: buổi phỏng vấn

cover letter : thư van nài việc

reference: vấn đề tham lam khảo

=>Before we apply for any jobs, we need to lớn prepare a good CV and a cover letter very carefully.

Tạm dịch: Trước Khi nộp đơn ứng tuyển, tất cả chúng ta cần thiết sẵn sàng một phiên bản CV thiệt đảm bảo chất lượng và một lá thư ứng tuyển thiệt kỹ lưỡng.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

An apprentice is required to lớn vì thế several years' ____.

Câu 2:

My application was not successful; there were more phàn nàn 4,000 applicants and only đôi mươi were selected. I realized that my apprenticeship was very ____.

Câu 3:

Smartphones are a great example of the ____ of artificial intelligence.

Câu 4:

Fixed term employment also known as contract work is used for single projects or to lớn replace workers on ____.

Câu 5:

My application was not successful; there were more phàn nàn 4,000 applicants and only đôi mươi were selected. I realized that my apprenticeship was very ____.

Câu 6:

Robots can act as 24/7 ____ to lớn children with disabilities or the elderly.

Câu 7:

He has all the right ____ for the job.

Câu 8:

Although it's fine for figures lượt thích Elon Musk and Stephen Hawking to lớn raise ____ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

Câu 9:

She's looking for a better position with another ____.

Câu 10:

Microsoft says that the phầm mềm Cortana continually learns about its users and it will eventually develop the ability to lớn ____ users' needs.

Câu 11:

This is a picture of a _______ bus.

Câu 12:

If you want a job, you have to lớn ____ for one.

Xem thêm: Top hình nền Naruto 4k đẹp cho máy tính, laptop, điện thoại

Câu 13:

Speech ____ is the ability of the computer to lớn understand a human talking to lớn it.

Câu 14:

A CV is a concise document which summarizes your past existing professional skills, proficiency and ____.

Câu 15:

Artificial intelligence is often the technology deployed to lớn ____ the type of fraud that may be committed on your ngân hàng trương mục.