The first thing that is included in the

Câu chất vấn :

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

D. managed

D. among

Bạn đang xem: The first thing that is included in the

D. order the police by phone

D. debate

D. opposition/equal

* Đáp án

C

* Hướng dẫn giải

Đáp án C

Chủ đề về HOME LIFE

Xem thêm: So sánh camera iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max

Kiến thức về kể từ vựng

A. custom /ˈkʌs.təm/ (n): phong tục, tập dượt quán

B. tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống

C. notion /ˈnoʊʃn/ (n): ý niệm, niềm tin yêu, ý tưởng phát minh hoặc sự nắm rõ về loại gì

Xem thêm: Đường trung tuyến là gì? Tính chất, công thức tính đường trung tuyến

D. trend /trend/ (n): Xu thế, phương hướng

Tạm dịch: “The first thing that is included in the “living together” (1)___________ is the expected good relations with your family.”

(Điều thứ nhất được bao hàm vô ý niệm “sống chung” là niềm chờ mong về những quan hệ đảm bảo chất lượng rất đẹp vô mái ấm gia đình chúng ta.)