[LỜI GIẢI] Nowadays most people relythe mass media as their main source - Tự Học 365

 • Harmful environmental factors can the development of certain

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Nowadays most people relythe mass media as their main source - Tự Học 365

  Harmful environmental factors can the development of certain diseases.

 • The success of the company in such a market is remarkable

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  The success of the company in such a market is remarkable.

 • student 
 advice
 parent 
 doctor

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • Peter bought a siêu xe as a present for his wife two weeks ago

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  Peter bought a siêu xe as a present for his wife two weeks ago.

 • There has been growing public concern about the use of chemi

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  There has been growing public concern about the use of chemicals in food recently.

  Xem thêm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x

 • passed 
 opened 
 washed 
 worked

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • The dog my father gave bủ is very lovely

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  The dog my father gave bủ is very lovely.

 • The higher the cost of living is

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  The higher the cost of living is, .

 • Last week we an interesting film about the animal world

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  Last week, we an interesting film about the animal world.

  Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

 • A lot of research in medical science has been lớn improve hum

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

  A lot of research in medical science has been to improve human health.

 • BÀI VIẾT NỔI BẬT


  Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị : Khái niệm và phương pháp tính

  Chủ đề Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là một khái niệm quan trọng trong toán học. Bằng cách xác định hai điểm đặc biệt trên đồ thị của hàm số, chúng ta có thể xác định được phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm đó. Việc này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm và biểu đồ của các hàm số, và áp dụng chúng vào các vấn đề thực tế.

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 đầy đủ và hay nhất

  Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9 là tài liệu tổng hợp đầy đủ các kiến thức trọng tâm những bài tập củng cố kiến thức về Sinh học Di Truyền Và Biến Dị, Sinh Vật Và Môi Trường. Để giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, tiết kiệm thời gian làm bài, eLib đã tổng hợp các bài tập SGK Sinh học 9 bao gồm phương pháp giải nhanh chóng và hướng dẫn giải rõ ràng cho từng bài tập. Mời các em cùng tham khảo!